32 Nd 371/2016
Datum rozhodnutí: 15.11.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 1 o. s. ř., § 11 odst. 3 o. s. ř., § 85 odst. 1 o. s. ř.32 Nd 371/2016


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobkyně R. N. , proti žalovanému J. N. , o výživné nerozvedené manželky, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 9 C 206/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 9 C 206/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Nymburce.

O d ů v o d n ě n í :
Žalobou o výživné nerozvedené manželky doručenou Okresnímu soudu v Šumperku dne 14. 9. 2015 se žalobkyně domáhá po žalovaném výživného ve výši 2 000 Kč měsíčně, splatného vždy k prvnímu dni v měsíci ode dne podání návrhu.
Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 17. 9. 2015, č. j. 9 C 206/2015-6, vyslovil svou místní nepříslušnost a po právní moci usnesení věc postoupil Okresnímu soudu v Nymburce, který s postoupením věci nesouhlasil a věc předložil Krajskému soudu v Praze, jenž usnesením ze dne 10. 11. 2015, č. j. 31 Nc 502/2015-15, rozhodl, že nesouhlas Okresního soudu v Nymburce s postoupením věci je důvodný, protože Okresní soud v Šumperku rozhodl o vyslovení své místní nepříslušnosti, aniž by dostatečně zjišťoval, na jaké adrese měl žalovaný bydliště ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) v době zahájení řízení.
Okresní soud v Šumperku poté provedl neúspěšné šetření ke zjištění bydliště žalovaného v době zahájení řízení, usnesením ze dne 7. 9. 2016, č. j. 9 C 206/2015-44, vyslovil svou místní nepříslušnost a po právní moci usnesení předložil věc Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.
Z obsahu spisu vyplývá, že Okresní soud v Šumperku zjistil z centrální evidence obyvatel adresu žalovaného - P., H., ale na této adrese se nepodařilo žalovanému doručit rozhodnutí soudu s tím, že na uvedené adrese je neznámý a nemá označenou schránku. Na dotaz soudu žalobkyně uvedla, že jí není známo, kde se žalovaný zdržuje, kde pracuje, a že by měl bydlet v podnájmu na adrese H., ale ani na této adrese se žalovanému nepodařilo písemnosti doručit. Podle sdělení Úřadu práce - krajské pobočky v Příbrami byl žalovaný veden v evidenci uchazečů o zaměstnání v době od 18. 8. 2010 do 11. 3. 2012, přičemž svou trvalou adresu uvedl v P., H., a kontaktní adresu v K. L. Jde o adresu ohlašovny obecního úřadu, na níž se žalovanému rovněž nepodařilo písemnost doručit.
Okresní soud v Nymburce, u něhož je vedeno řízení o rozvod manželství účastníků, předkládajícímu soudu sdělil, že žalovaný dne 12. 6. 2015 osobně převzal doručovanou písemnost na adrese H., ale další zásilky již na této adrese byly poštovním doručovatelem vhozeny do schránky. Na adrese P., H., se nepodařilo žalovanému písemnosti doručit.
Místo pobytu ani bydliště žalovaného (místo, kde bydlí s úmyslem zdržovat se zde trvale) se soudu nepodařilo zjistit. Z výše uvedeného vyplývá, že bydliště žalovaného ke dni podání žaloby ani jeho současné bydliště není známo (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2012, sp. zn. 26 Nd 152/2012, ze dne 27. 1. 2011, sp. zn. 4 Nd 12/2011, a ze dne 23. 4. 2014, sp. zn. 30 Nd 351/2013, jež jsou veřejnosti dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu).
Nejvyšší soud zjistil, že žalovaný má v živnostenském rejstříku od 8. 9. 2014 evidovanou adresu sídla podnikání v P., H.
S přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení vyjádřené v ustanovení § 6 o. s. ř. určil Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. místně příslušným pro projednání a rozhodnutí výše označené věci Okresní soud v Nymburce, u něhož je již vedeno řízení pod sp. zn. 9 C 114/2015 o rozvod manželství účastníků, do obvodu jehož působnosti patří i území obce H. a v jehož obvodu má žalovaný evidováno sídlo podnikání.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 11. 2016

JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu