32 Nd 367/2016
Datum rozhodnutí: 16.11.2016
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř., § 1 odst. 2 předpisu č. 292/2013Sb.32 Nd 367/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Marka Doležala v řízení o pozůstalosti po C. S. , zemřelém 5. 9. 2015, vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 26 D 1412/2015, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 26 D 1412/2015 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

V probíhajícím řízení o pozůstalosti po C. S. navrhla zůstavitelova manželka H. S. jako jeho zákonná dědička, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Brně, v jehož obvodu má bydliště. Návrh odůvodnila tím, že pečuje o nemocné a nesoběstačné rodiče, kteří s ní žijí ve společné domácnosti, a proto nemůže opustit byt na delší dobu.
Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, nestanoví-li tento zákon jinak, použije se občanský soudní řád.
Podle ustanovení § 12 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).
Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Obvodnímu soudu pro Prahu 6 a Městskému soudu v Brně návrh na přikázání věci posoudil a dospěl k závěru, že v daném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.
Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci.
Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Právě tak je tomu v projednávané věci, neboť bydlí-li zákonná dědička po zůstaviteli v obvodu Městského soudu v Brně a navrhla-li zároveň delegaci věci k tomuto soudu, bude hospodárnější projednání věci soudem, v jehož obvodu má navrhovatelka bydliště.
Ostatní v úvahu přicházející dědicové dědictví odmítli, nejsou zde tedy žádné osoby, s jejichž zájmy by přikázání věci bylo v rozporu.
Nejvyšší soud proto návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti vyhověl a věc podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázal Městskému soudu v Brně.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 11. 2016

JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu