32 Nd 366/2016
Datum rozhodnutí: 17.01.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.32 Nd 366/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobce M. K. , se sídlem ve Velké Polomi, Za Humny 449, PSČ 747 64, identifikační číslo osoby 74577514, proti žalované UNIVERSAL TRANSPORT POLSKA SPÓLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA , se sídlem 62-080 Tarnowo Podgórne, Stefana Batorego 101, Polská republika, o zaplacení 3 000 EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 4 C 71/2016, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 4 C 71/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.
O d ů v o d n ě n í :

Žalobou doručenou Okresnímu soudu v Hodoníně dne 24. 2. 2016 se žalobce domáhá zaplacení částky 3 000 EUR s příslušenstvím představující nedoplatek přepravného za provedení mezinárodní silniční nákladní přepravy pro žalovanou ve dnech 28. 11. 2014 až 1. 12. 2014 z Blatnice pod sv. Antonínem v České republice do Hamburgu ve Spolkové republice Německo podle mezinárodních nákladních listů CMR č. A0899.00 a A0904.00, které byly následně vyúčtovány fakturami č. 2141970, 2142066 a 2142125. Žalobce eviduje na každou z uvedených faktur nedoplatek ve výši 1 000 EUR.
Okresní soud v Hodoníně vyslovil usnesením ze dne 23. 8. 2016, č. j. 4 C 71/2016-128, svou místní nepříslušnost (výrok I.) a rozhodl, že věc bude po právní moci uvedeného usnesení předložena Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu (výrok II.). Pravomoc českých soudů k rozhodnutí této věci dovodil z čl. 31 odst. 1 písm. b) Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), vyhlášené vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb. (dále jen Úmluva CMR ), ve spojení s čl. 71 nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (nařízení Brusel I.), neboť žalobce nevede u soudu smluvních států určených dohodou stran řízení a na území České republiky se nachází místo Blatnice pod sv. Antonínem, kde byly zásilky převzaty k přepravě. S ohledem na skutečnost, že Úmluva CMR určuje pouze mezinárodní pravomoc, bez toho, že by určovala i místní příslušnost, a podmínky místní příslušnosti nelze určit ani za pomoci pravidel upravených v § 84 a násl. o. s. ř., uzavřel, že podmínky pro určení místní příslušnosti soudu chybějí.
Podle § 11 odst. 1 věty první a druhé o. s. ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Žalovaná je zahraniční právnickou osobou se sídlem v Polské republice, přičemž žalobce ani netvrdil, že by žalovaná měla v České republice majetek, závod nebo jeho organizační složku. Ze spisu nevyplývá žádný z hraničních určovatelů místní příslušnosti soudu podle § 84 a násl. o. s. ř. Místní příslušnost soudů v České republice neurčuje ani Úmluva CMR.
Nejvyšší soud postupoval podle § 11 odst. 3 o. s. ř. a určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě, v jehož obvodu se nachází sídlo žalobce. Nejvyšší soud se tak ztotožnil s názorem Okresního soudu v Hodoníně (u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu se nachází místo, kde byly předmětné zásilky převzaty k přepravě), že v případě rozhodování věci Okresním soudem v Hodoníně by došlo ke zvýšení časové i ekonomické náročnosti jak pro účastníky řízení, tak i pro případné svědky z Polské republiky, jejichž výslech navrhuje žalovaná. Určení daného soudu k projednání a rozhodnutí této věci tak nejlépe odpovídá zájmu na hospodárnosti řízení a řádném výkonu spravedlnosti ve smyslu § 6 o. s. ř. (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 1. 2017
JUDr. Miroslav G a l l u s předseda senátu