32 Nd 355/2015
Datum rozhodnutí: 10.12.2015
Dotčené předpisy: § 12 o. s. ř.32 Nd 355/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobce Ing. V. O. , zastoupeného Mgr. Veronikou Uhlířovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Anny Letenské 34/7, proti žalované UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. , se sídlem v Praze 4, Želetavská 1525/1, identifikační číslo osoby 64 94 82 42, zastoupené JUDr. Ivanem Roubalem, advokátem se sídlem v Praze 5, U Nikolajky 833/5, o zaplacení částky 178 061 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 14 C 220/2011, o návrhu žalobce na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 14 C 220/2011 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou podanou u Okresního soudu ve Znojmě se žalobce domáhá zaplacení částky 178 061 000 Kč s příslušenstvím.
Podáním ze dne 30. září 2015 žalobce navrhl, aby věc byla přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 1 a aby bylo následně předmětné řízení spojeno s řízením vedeným u jmenovaného soudu pod sp. zn. 13 C 140/2011. Tvrdí, že obě řízení jsou vedena mezi týmiž účastníky, obě strany uvádí stejná skutková tvrzení a nároky žalobce jsou založeny na shodných okolnostech.
Žalovaná s přikázáním věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 ani s následným spojením obou jmenovaných řízení nesouhlasí. Uvádí, že skutečnosti, které odůvodňují přikázání věci z důvodu vhodnosti, musí být výjimečné, závažné a objektivní povahy, přičemž toto kritérium není v projednávané věci naplněno, delegaci vhodné v projednávané věci brání též výlučná místní příslušnost Okresního soudu ve Znojmě. Podotýká, že nejde o dvě skutkově spolu související řízení, ale o tutéž právní věc, která je vymezena identickými účastníky a identickým předmětem řízení.
Podle ustanovení § 12 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti (odstavec 2). O přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána (odstavec 3).
Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu ve Znojmě a Obvodnímu soudu pro Prahu 1 návrh na přikázání věci projednal a dospěl k závěru, že není důvodný.
K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by mělo docházet pouze v ojedinělých případech, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudů a soudce stanoví zákon (článek 38 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně opodstatňovaly průlom do tohoto ústavního principu (srov. nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu).
V posuzované věci jsou úvahy o restriktivním přístupu k institutu přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti posíleny i tím, že žalobcem uváděným důvodem pro přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 je jím tvrzený předpoklad o spojení projednávané věci s věcí vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 140/2011. K tomuto procesnímu postupu však nejsou splněny podmínky vyžadované ustanovením § 112 odst. 1 o. s. ř. a i kdyby splněny byly, soud může, ale nemusí návrhu na spojení věcí vyhovět. Z argumentů uváděných žalobcem nelze dovodit, že by přikázáním věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1, s nímž žalovaná nesouhlasí, bylo dosaženo hospodárnějšího a rychlejšího projednání věci.
Nejvyšší soud proto návrhu žalobce nevyhověl a věc Obvodnímu soudu pro Prahu 1 k projednání a rozhodnutí nepřikázal.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. prosince 2015
JUDr. Hana Gajdzioková předsedkyně senátu