32 Nd 333/2012
Datum rozhodnutí: 22.01.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
32 Nd 333/2012

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse ve věci oprávněné CC Invest Limited , se sídlem Room 1, The Penthouse, Level 3, Palazzo Ca' Brugnera, Valley Road, Birkirkara, Republika Malta, registrační číslo C 46484, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týn 1049/3, adresa pro doručování Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, Brno, Hilleho 1843/6, o potvrzení evropského exekučního titulu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 EXE 4008/2012, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 48 EXE 4008/2012, projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 1.
Odůvodnění:

Oprávněná podala dne 11. června 2012 u Obvodního soudu pro Prahu 1 návrh na potvrzení evropského exekučního titulu - exekutorského zápisu ze 17. dubna 2011, sp. zn. 103 EZ 377/2011, sepsaného Mgr. Martinou Zouharovou, koncipientkou JUDr. Tomáše Vrány, soudního exekutora Exekutorského úřadu v Přerově, v němž bylo pokračováno exekutorským zápisem ze dne 20. dubna 2011, sp. zn. 103 EZ 415/2011, sepsaným rovněž Mgr. Martinou Zouharovou, koncipientkou JUDr. Tomáše Vrány, soudního exekutora Exekutorského úřadu v Přerově.
Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 19. července 2012, č. j. 48 EXE 4008/2012-10, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu. Vycházel ze závěru, že v posuzovaném případě věc patří do pravomoci soudů České republiky, avšak místní příslušnost nelze určit, neboť oprávněná je právnickou osobou sídlící na Maltě.
Se zřetelem k datu zahájení řízení o návrhu na potvrzení evropského exekučního titulu se uplatní pro řízení o návrhu na určení místní příslušnosti soudu - v souladu s bodem 5. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném do 31. prosince 2012 (dále jen o. s. ř. ).
Podle ustanovení § 200ua o. s. ř. na návrh oprávněného ze soudního rozhodnutí, soudního smíru nebo úřední listiny, které splňují podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství k potvrzení jako evropský exekuční titul, rozhodne soud usnesením za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství (odstavec 1). K řízení o potvrzení evropského exekučního titulu je příslušný soud, který rozhodoval ve věci v době, kdy byly splněny podmínky vzniku nesporného nároku podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství. Byly-li tyto podmínky splněny v případě úřední listiny, je k řízení příslušný obecný soud oprávněného (odstavec 2). Účastníkem řízení je oprávněný (odstavec 3). Proti usnesení o potvrzení evropského exekučního titulu není odvolání přípustné (odstavec 4).
Podle ustanovení § 85 odst. 3 o. s. ř. obecným soudem právnické osoby je okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.
Zvláštní úprava řízení o potvrzení tzv. evropského exekučního titulu je výsledkem adaptace úpravy v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky (dále též jen "EEO", popř. "Nařízení EEO"). Citované nařízení vychází z programu opatření k provádění zásady vzájemného uznávání rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, který předpokládá ve své první fázi zrušení doložky vykonatelnosti a zavedení evropského exekučního titulu pro nesporné nároky.
Podle článku 2 se Nařízení EEO vztahuje (ve smyslu, že rozhodnutí v těchto věcech mohou být za splnění dalších podmínek potvrzena jako EEO) na občanské a obchodní věci. Z občanských a obchodních věcí jsou výslovně vyňaty věci osobní (statusové), způsobilost k právním úkonům fyzické osoby, majetková práva vyplývající z manželských vztahů, závěti a dědictví, úpadky, vyrovnání a podobná řízení, odpovědnost státu za jednání a opominutí při výkonu státní moci ("acta iurc imperii"), nároky o nichž bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení. Nařízení EEO se nevztahuje na daňové, celní či správní věci ani na věci sociálního zabezpečení.
Podle článku 3 Nařízení EEO exekučním titulem, který lze potvrdit jako evropský exekuční titul, může být: soudní rozhodnutí, tj. rozsudek, rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání, platební rozkaz a směnečný a šekový platební rozkaz, usnesení, jestliže jím byla uložena povinnost k zaplacení peněžité částky (např. povinnost k náhradě nákladů řízení), soudní smír, tj. usnesení, kterým soud schválil soudní smír, a úřední listiny o nesporných nárocích, tj. notářské a exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti.
Jde-li o potvrzení notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, je k řízení příslušný obecný soud oprávněného (srov. § 85 o. s. ř.).
Účastníkem řízení o potvrzení evropského exekučního titulu je pouze oprávněný.
Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle ustanovení § 11 odst. 2 o. s. ř. je-li místně příslušných několik soudů, může se řízení konat u kteréhokoli z nich.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
V posuzovaném případě jde o potvrzení výše uvedeného exekutorského zápisu, kdy by k řízení měl být místně příslušný obecný soud oprávněné, tj. okresní soud, v jehož obvodu má oprávněná sídlo (srov. § 85 odst. 3 o. s. ř.). Z obsahu spisu však vyplývá, že oprávněná je právnickou osobou, která nemá sídlo na území České republiky, obecný soud oprávněné ve smyslu § 85 odst. 3 o. s. ř. tak nelze určit. Je proto nezbytné, aby Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, který soud věc projedná a rozhodne.
S ohledem na absenci jiných rozhodných skutečností rozhodl Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný k projednání a rozhodnutí věci určil Obvodní soud pro Prahu 1, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu má sídlo zástupce oprávněné.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. ledna 2013

JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu