32 Nd 309/2016
Datum rozhodnutí: 07.12.2016
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 o. s. ř., § 14 odst. 4 o. s. ř., § 41a odst. 3 o. s. ř.
32 Nd 309/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobkyně PhDr. H. P. , proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, identifikační číslo osoby 00025429, o odškodnění nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 45/2013, o námitce podjatosti soudců senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu, uplatněné žalobkyní v řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2015, č. j. 29 Co 380/2014-81, vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3838/2016, takto:

I. Soudci Nejvyššího soudu JUDr. František Ištvánek, JUDr. Pavel Simon a Mgr. Vít Bičák nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3838/2016.
II. Ve zbývajícím rozsahu se k námitce podjatosti soudců senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu jako k nepřípustné nepřihlíží .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem ze dne 23. 4. 2015, č. j. 29 Co 380/2014-81, Městský soud v Praze potvrdil rozsudek ze dne 5. 6. 2014, č. j. 23 C 45/2013-56, kterým Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl žalobu o zaplacení částky 60 000 Kč (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.), a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Věc je vedena u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3838/2016 a rozhodovat o ní přísluší senátu občanskoprávního a obchodního kolegia tohoto soudu určenému rozvrhem práce Nejvyššího soudu pro rok 2016, složenému ze soudců JUDr. Františka Ištvánka, JUDr. Pavla Simona a Mgr. Víta Bičáka.
Žalobkyně podáním ze dne 25. 8. 2016, doručeným téhož dne Nejvyššímu soudu, vznesla námitku podjatosti soudců senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu. Ani v doplnění námitky podjatosti na výzvu soudu usnesením ze dne 21. 9. 2016, č. j. 32 Nd 309/2016-182, doručeným 27. 9. 2016, neuvedla, z čeho dovozuje averzi senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu vůči její osobě, nespecifikovala, v čem spatřuje odlišné rozhodování ve věcech, v nichž je účastnicí, a neupřesnila, proti kterým soudcům její námitka podjatosti směřuje. Navrhla, aby soud předložil Ústavnímu soudu návrh na zrušení ustanovení § 14 odst. 4 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), aniž by tento návrh blíže odůvodnila.
JUDr. František Ištvánek ve svém vyjádření uvedl, že v řízení vedeném pod sp. zn. 30 Cdo 3838/2016 není v žádném jiném než soudcovském poměru k věci, účastníkům nebo k jejich zástupcům a není mu znám žádný důvod k pochybnostem o jeho nepodjatosti.
JUDr. Pavel Simon ve vyjádření uvedl, že k účastníkům řízení vedeného pod sp. zn. 30 Cdo 3838/2016, ani k věci samotné nemá žádný vztah a nejsou mu proto známy žádné okolnosti zakládající pochybnost o jeho nepodjatosti.
Mgr. Vít Bičák k námitce podjatosti ve vyjádření uvedl, že v rámci své činnosti u soudu prvního stupně rozhodoval o jiných věcech žalobkyně a je mu známo, že žalobkyně vede řadu soudních sporů, ve kterých se dovolává různých pochybení správních úřadů a soudů v jiných jejích řízeních a z nichž dovozuje porušení svých práv, vznik nemajetkové újmy a vznik nároku na přiměřené zadostiučinění v penězích, což však nezakládá takový poměr k věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům, pro který by měl být dán důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Vyjádřil přesvědčení, že není dána žádná okolnost, která by bránila tomu, aby při své rozhodovací činnosti dostál všem povinnostem soudce, včetně povinnosti rozhodovat nestranně a nezávisle.
Podle ustanovení § 16 odst. 1 věty druhé o. s. ř. o vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.
V souladu s rozvrhem práce Nejvyššího soudu pro rok 2016 byla věc o vyloučení jmenovaných soudců z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3838/2016 předložena senátu 32 Cdo.
Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.
Podle ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.
Pochybnosti o nepodjatosti soudců dovolatelka dovozuje z okolností jejich rozhodování v jiných (blíže nespecifikovaných) právních věcech. Tyto okolnosti, jak vyplývá z ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř., samy o sobě nemohou být důvodem pro jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí v dané konkrétní věci. Podle vyjádření jmenovaných soudců nemají žádný (z hlediska jejich možného vyloučení z projednávání dovolání a rozhodnutí o něm) právně relevantní vztah k dané konkrétní věci či k účastníkům řízení a jejich zástupcům. Nejsou tedy dány žádné okolnosti, z nichž by bylo možno dovodit jejich osobní zájem na výsledku daného sporu a pochybnosti o jejich nepodjatosti.
Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, že soudci uvedení ve výroku I. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3838/2016.
Požadavek, aby ve věci jednal a rozhodoval soudce, u něhož není důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, se z povahy věci může týkat jen soudců, kterým věc náleží podle pravidel stanovených rozvrhem práce soudu. Z toho vyplývá, že námitku podjatosti lze uplatnit jen ve vztahu k těm soudcům, kteří jsou určeni ve věci rozhodovat; k námitce směřující proti jiným soudcům téhož senátu soud rozhodující o námitce podjatosti nepřihlíží (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2007, sp. zn. 33 Nd 107/2007, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu).
Dovolatelka své výhrady směřuje obecně proti soudcům senátu 30 Cdo, tedy i proti soudcům, kteří podle rozvrhu práce nejsou určeni k rozhodování o dovolání ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3838/2016. Dovolatelčina námitka podjatosti je tedy v tomto rozsahu úkonem, který není za řízení přípustný a k němuž se nepřihlíží (§ 41a odst. 3 o. s. ř.), když nemůže mít žádný vliv na probíhající řízení o dovolání. Proto Nejvyšší soud rozhodl ve výroku II., že ve zbývajícím rozsahu se k námitce podjatosti soudců senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu jako k nepřípustné nepřihlíží.
Návrhu žalobkyně, aby Nejvyšší soud předložil Ústavnímu soudu návrh na zrušení ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř., Nejvyšší soud nevyhověl, neboť dospěl k závěru, že citované ustanovení není v rozporu s ústavním pořádkem. Žalobkyně návrh na zrušení tohoto ustanovení žádným způsobem neodůvodnila.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 12. 2016

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á
předsedkyně senátu