32 Nd 304/2015
Datum rozhodnutí: 21.10.2015
Dotčené předpisy: § 28 předpisu č. 120/2001Sb. ve znění od 01.01.2015, § 35 předpisu č. 120/2001Sb. ve znění od 01.01.2015, § 45 předpisu č. 120/2001Sb. ve znění od 01.01.2015, § 105 odst. 2 o. s. ř., § 11 odst. 3 o. s. ř.32 Nd 304/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse v exekuční věci oprávněné CP Inkaso s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2, identifikační číslo osoby 29 02 72 41, zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem v Brně, Antonína Slavíka 1313/7, proti povinné C. D. , o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 207 EXE 6353/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 207 EXE 6353/2015 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Praha-západ.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 24. června 2015 byl soudnímu exekutorovi JUDr. Dalimilu Mikovi, se sídlem v Klatovech, Za Beránkem 836, doručen návrh oprávněné na nařízení exekuce proti povinné na vymožení pohledávky ve výši 17 863,96 Kč s příslušenstvím. Dne 2. července 2015 požádal jmenovaný soudní exekutor Okresní soud Praha-západ o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné.
Okresní soud Praha-západ usnesením ze dne 15. července 2015, č. j. 207 EXE 6353/2015-29, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne.
Z ustanovení § 28 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že exekuci vede ten exekutor, kterého v exekučním návrhu označí oprávněný a který je zapsán v rejstříku zahájených exekucí. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.
Podle ustanovení § 35 exekučního řádu se exekuční řízení zahajuje na návrh (odstavec 1). Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi (odstavec 2). Exekutor může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného nejdříve poté, kdy soud vydal pověření podle § 43a (odstavec 3).
Podle ustanovení § 45 exekučního řádu věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud (odstavec 1). Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2).
Podle ustanovení § 105 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Ze spisu se podává, že povinná nemá v České republice trvalý pobyt, neboť v Centrální evidenci obyvatel je od 21. června 2010 záznam ukončený pobyt - občana , a exekučnímu soudu není znám ani majetek povinné v obvodu soudu.
Poněvadž povinná nemá evidované bydliště v České republice, a není známo, kde se zdržuje, byl by místně příslušným k projednání a rozhodnutí v této věci soud, v jehož obvodu má povinná majetek. Skutečnost, zda povinná má na území České republiky majetek, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, případně vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
V projednávané věci tak byly splněny podmínky pro předložení věci Nejvyššímu soudu v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť jde o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, a podmínky místní příslušnosti zde chybějí nebo je nelze zjistit.
Nejvyšší soud proto rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti tak, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud Praha-západ.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. října 2015

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á
předsedkyně senátu