32 Nd 303/2015
Datum rozhodnutí: 09.11.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.32 Nd 303/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové ve věci dědictví po V. V. , zemřelé dne 12. srpna 2015, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 66 D 1901/2015, o návrhu RNDr. E. N. G., na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto: Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 66 D 1901/2015 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kladně.
O d ů v o d n ě n í :
V probíhajícím dědickém řízení navrhla pozůstalá dcera RNDr. E. N. G. jako zákonná dědička zůstavitelky, aby věc byla přikázána z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Kladně, v jehož obvodu má (stejně jako její sestra V. V.) bydliště.
Podle § 12 odst 2 občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ) může být věc jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.
Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání, což znamená, že typickými důvody vhodnosti budou ty, jež delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Právě tak je tomu v daném případě, neboť bydlí-li obě zákonné dědičky po zůstavitelce, RNDr. E. N. G. i její sestra V. V. v obvodu Okresního soudu v Kladně a RNDr. E. N. G. delegaci věci k tomuto soudu navrhla, bude hospodárnější projednání věci soudem, v jehož obvodu má navrhovatelka (i její sestra) bydliště. Zároveň nevyšlo v řízení dosud najevo, že by zde byly další osoby přicházející v úvahu jako dědicové, s jejichž zájmy by přikázání věci bylo v rozporu. Proto Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta prvá o. s. ř.), rozhodl, že se tato věc přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Kladně.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. listopadu 2015

JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu