32 Nd 288/2012
Datum rozhodnutí: 23.10.2012
Dotčené předpisy: § 12 odst. 3 o. s. ř.
32 Nd 288/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobce Moravského zemského muzea , se sídlem v Brně, Zelný trh 6, PSČ 659 37, identifikační číslo osoby 00094862, zastoupeného JUDr. Jiřím Juříčkem, advokátem se sídlem v Brně, Údolní 5, proti žalované L. G. , o vyklizení nebytových prostor, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 58/2011, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 58/2011, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Brně předložil podle ustanovení § 12 odst. 3 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) Nejvyššímu soudu návrh žalované, aby věc o vyklizení nebytových prostor, která je u něho vedena pod sp. zn. 38 C 58/2011, byla přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 5.
Žalovaná návrh (č. l. 38 spisu) odůvodnila spojitostí věci se žalobou ze dne 23. března 2011 na vydání bezdůvodného obohacení za užívání týchž nemovitostí, kterou proti ní podal žalobce u Obvodního soudu pro Prahu 5 a která je vedena pod sp. zn. 28 C 242/2011. Přitom rovněž poukázala na své případné zatím neuplatněné nároky proti žalobci, své bydliště v Praze, svůj věk, občasné zdravotní problémy a na hospodárnost řízení.
Žalobce s návrhem na delegaci Obvodnímu soudu pro Prahu 5 nesouhlasí. Důvody uváděné žalovanou pro přikázání věci jinému soudu označuje za vykonstruované a podaný návrh za účelový. Nárok na vyklizení a nárok na vydání bezdůvodného obohacení, které vůči žalované uplatnil, pokládá za dva zcela samostatné nároky, které si vyžádají rozdílnou strukturu a rozsah dokazování. Důvodem pro delegaci nemohou být podle jeho vyjádření ani případné nároky, které proti němu žalovaná dosud nevznesla.
Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Městskému soudu v Brně) a Obvodnímu soudu pro Prahu 5, kterému má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh žalované na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.
Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.
Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.
Z obsahu spisu se podává, že předmětem sporu vedeného u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 58/2011 je vyklizení nebytových prostor, na jejichž užívání byla mezi účastníky uzavřena smlouva o pronájmu nebytových prostor (č. l. 7 až 12 spisu), o níž žalobce tvrdí, že je neplatná. Předmětem sporu vedeného mezi týmiž účastníky u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 28 C 242/2011 je vypořádání bezdůvodného obohacení z téže smlouvy.
Základním kriteriem pro přikázání věci jinému než příslušnému soudu je, jak výše uvedeno, rychlost a hospodárnost řízení. Případné občasné zdravotní problémy, které navíc žalovaná nijak blíže nekonkretizovala a nedoložila, nejsou natolik výjimečné, aby v nich bylo možno bez dalšího spatřovat dostatečný důvod pro vyhovění jejímu návrhu na delegaci. Důvod pro přikázání věci jinému soudu však shledává Nejvyšší soud v souvislosti obou nároků (nároku na vyklizení nebytových prostor a nároku na vydání bezdůvodného obohacení), neboť se týkají téže nemovitosti a téže smlouvy mezi stejnými účastníky, na čemž nic nemění skutečnost, že jde jak poukazuje žalobce o dva zcela samostatné nároky. Nejvyšší soud při rozhodování rovněž přihlédl k věku žalované a návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu procesní ekonomie vyhověl a přikázal předmětnou věc k projednání a rozhodnutí z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Obvodnímu soudu pro Prahu 5.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. října 2012 JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu