32 Nd 250/2015
Datum rozhodnutí: 21.09.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.32 Nd 250/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně O. U. , proti žalovanému V. D. U. , zastoupenému opatrovnicí JUDr. Olivií Tučkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Opletalova 1015/55, o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 3 C 576/2013, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 3 C 576/2013, projedná a rozhodne Okresní soud Praha-východ.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou doručenou Okresnímu soudu Praha-východ dne 10. prosince 2013 se žalobkyně domáhá rozvodu manželství s V. D. U.
Okresní soud Praha-východ usnesením ze dne 11. března 2014, č. j. 3 C 576/2013-17, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 4, který s postoupením věci nesouhlasil a věc předložil Městskému soudu v Praze, jenž usnesením ze dne 21. srpna 2014, č. j. 1 Nc 4026/2014-26, rozhodl, že nesouhlas Obvodního soudu pro Prahu 4 s postoupením věci je důvodný.
Okresní soud Praha-východ poté usnesením ze dne 1. dubna 2015, č. j. 3 C 576/2013-46, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu. Zkoumaje pravomoc českých soudů k rozhodnutí věci odkázal na ustanovení § 38 odst. 1 a § 22 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, zrušeného k 31. prosinci 2013, na ustanovení § 88 písm. a) občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) a uzavřel, že s ohledem na tato ustanovení je zřejmá pravomoc českých soudů věc projednat a rozhodnout, když jde o rozvod manželství, v němž jeden z účastníků je české státní příslušnosti a žije v České republice, jakož i použití českého práva, avšak nelze určit místní příslušnost soudu, neboť žalobkyně je osobou bez přístřeší a pobyt žalovaného není znám.
Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Z ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. vyplývá, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.
V usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud dovodil, že je-li žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.
Z obsahu spisu vyplývá, že nelze určit obecný soud žalobkyně, neboť sama uvádí, že je osobou bez bydliště a má pouze korespondenční adresu, na níž se nezdržuje, a žalovaný je neznámého pobytu. Žádný z účastníků již v době zahájení řízení neměl bydliště v obvodu Okresního soudu v Chebu, v němž účastníci měli poslední společné bydliště. Místní příslušnost soudu proto nelze určit podle ustanovení § 88 písm. a) o. s. ř., podle něhož namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného v § 85a, je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, jde-li o rozvod, neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce.
Protože jsou splněny předpoklady dané ustanovením § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Praha-východ, u něhož bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. září 2015

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á
předsedkyně senátu