32 Nd 2/2017
Datum rozhodnutí: 20.03.2017
Dotčené předpisy: § 15a odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb., § 43 předpisu č. 99/1963Sb.32 Nd 2/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobce K. N. , proti žalovaným 1) České republice - Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, identifikační číslo osoby 00025429, 2) České republice Ministerstvu průmyslu a obchodu , se sídlem v Praze 1, Na Františku 1039/32, identifikační číslo osoby 47609109, 3) České republice - Ministerstvu vnitra , se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3, identifikační číslo osoby 00007064, 4) České republice - Ministerstvu práce a sociálních věcí , se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 376/1, identifikační číslo osoby 00551023, a 5) Českomoravské konfederaci odborových svazů , se sídlem v Praze 3, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, identifikační číslo osoby 00675458, o náhradu nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 43 C 28/2015, o námitce podjatosti soudců senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu, uplatněné žalobcem v řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 8. 2016, č. j. 22 Co 189/2016-620, vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 5636/2016, takto:

K námitce podjatosti soudců senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu uplatněné žalobcem v podání ze dne 12. 12. 2016, doručeném Nejvyššímu soudu dne 13. 12. 2016, doplněném podáním ze dne 17. 2. 2017, doručeným Nejvyššímu soudu dne 20. 2. 2017, se nepřihlíží .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 26. 8. 2016, č. j. 22 Co 189/2016-620, Městský soud v Praze zrušil usnesení ze dne 1. 3. 2016, č. j. 43 C 28/2015-378, kterým Obvodní soud pro Prahu 2 vyslovil svoji místní nepříslušnost (výrok I) a věc postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 1 jako soudu místně příslušnému (výrok II), a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Věc je vedena u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 5636/2016 a rozhodovat o ní přísluší senátu občanskoprávního a obchodního kolegia tohoto soudu určenému rozvrhem práce Nejvyššího soudu pro rok 2016, složenému ze soudců JUDr. Pavla Simona, Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka.
Žalobce podáním ze dne 12. 12. 2016, doručeným dne 13. 12. 2016 Nejvyššímu soudu, vznesl mimo jiné námitku podjatosti soudců senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu, aniž by tuto námitku řádně odůvodnil.
Podle § 15a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, (dále též jen o. s. ř. ) musí být v námitce podjatosti vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému soudci (přísedícímu) směřuje, v čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě kdy se o něm účastník podávající námitku dozvěděl, a jakými důkazy může být prokázán.
Podle § 43 o. s. ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).
Na výzvu Nejvyššího soudu k odstranění vad podání učiněnou usnesením ze dne 14. 2. 2017, č. j. 32 Nd 2/2017-799, obsahující poučení o následcích nesplnění výzvy, která byla žalobci doručena dne 16. 2. 2017, žalobce reagoval podáním ze dne 17. 2. 2017, doručeným Nejvyššímu soudu dne 20. 2. 2017. V tomto podání (ani v podání následujícím ze dne 24. 2. 2017, doručeném Nejvyššímu soudu dne 27. 2. 2017) však žalobce námitku podjatosti nedoplnil o Nejvyšším soudem požadované náležitosti, když neuvedl, proti kterému soudci námitka podjatosti směřuje, v čem spatřuje důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě kdy se o tomto důvodu žalobce dozvěděl, a jakými důkazy může být prokázán.
Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 43 odst. 2 o. s. ř., že k námitce podjatosti soudců senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu se nepřihlíží.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 3. 2017
JUDr. Pavel Příhoda předseda senátu