32 Nd 165/2012
Datum rozhodnutí: 24.07.2012
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
32 Nd 165/2012

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v exekuční věci oprávněného města Břeclav , se sídlem v Břeclavi, nám. T. G. Masaryka 42/3, PSČ 690 81, identifikační číslo osoby 00283061, zastoupeného Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem v Praze Novém Městě, Opletalova 37, proti povinné Z. M. , o návrhu na nařízení exekuce pro 1.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 1694/2011, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 1694/2011, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 8. srpna 2011 byl doručen soudnímu exekutorovi Mgr. Vojtěchu Jarošovi, se sídlem ve Znojmě, Rooseveltova 2 návrh oprávněného na nařízení exekuce proti povinné pro 1 000 Kč s příslušenstvím a téhož dne požádal uvedený exekutor Okresní soud v Břeclavi o pověření k provedení exekuce na majetek povinné.
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 5. dubna 2012, č. j. 55 EXE 1694/2011-9, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 35 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále jen exekuční řád ), exekuční řízení se zahajuje na návrh (odstavec 1). Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi. Exekutor však může začít provádět exekuci až tehdy, udělí-li mu exekuční soud pověření k jejímu provedení (odstavec 2).
Podle ustanovení § 45 odst. 1 exekučního řádu je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný bydliště, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se ustanovení občanského soudního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.
Ze spisu se podává, že povinná má trvalé bydliště ve Slovenské republice a v Centrální evidenci obyvatel České republiky není zapsána. Ze systému ISAS Okresního soudu v Břeclavi nebylo o povinné nic zjištěno.
Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Stejně tak, jak již bylo uvedeno výše, podle ustanovení § 45 odst. 2 věty druhé exekučního řádu, nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má majetek. Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, však vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce.
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Břeclavi.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. července 2012


JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu