32 Nd 14/2014
Datum rozhodnutí: 08.04.2014
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 o. s. ř., § 14 odst. 4 o. s. ř., § 16 odst. 1 o. s. ř.32 Nd 14/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobce TRÁVNÍKY, bytového družstva , se sídlem v Otrokovicích, Příčná 1541, PSČ 765 02, identifikační číslo osoby 00 04 88 52, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, identifikační číslo osoby 00 02 54 29, o zaplacení částky 78.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 186/2011, v řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. dubna 2013, č. j. 11 Co 68/2013-83, vedeném u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 30 Cdo 3855/2013, o námitce podjatosti soudců Nejvyššího soudu, takto:

Soudci Nejvyššího soudu JUDr. František Ištvánek a JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3855/2013.
Odůvodnění:

Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. dubna 2013,
č. j. 11 Co 68/2013-83, podal žalobce dovolání, v němž vznesl i námitku podjatosti soudců senátu 30 Cdo Nejvyššího soudu JUDr. Františka Ištvánka, JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a navrhl, aby tito soudci byli vyloučeni z projednávání a rozhodování ve věci.
Pochybnosti o nepodjatosti jmenovaných soudců v dané věci podle žalobce vyplývají z jejich rozhodnutí v jiné věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 2434/2010. Dovolatel má za to, že pokud bude stejný senát posuzovat přípustnost dovolání, bude porušen zákon jako ve věci sp. zn. 30 Cdo 2434/2010, v níž tento senát, ačkoli dospěl k jinému právnímu závěru než občanskoprávní kolegium Nejvyššího soudu ve stanovisku ze dne 13. dubna 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010 (jde o stanovisko uveřejněné pod číslem 58/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), nepředal věc velkému senátu podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Dovolatel je toho názoru, že bude-li třeba právní otázku (vymezenou v dovolání) posuzovat ve smyslu ustanovení § 237 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) jinak, bude senát 30 Cdo zaujatý a ve střetu zájmů, neboť si lze těžko představit, že by uznal svou chybu a dospěl by k jinému názoru .
Věc je vedena u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3855/2013 a rozhodovat o ní přísluší senátu občanskoprávního kolegia tohoto soudu určenému rozvrhem práce Nejvyššího soudu pro rok 2013 složenému ze soudců JUDr. Pavla Simona, JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D.
Soudci Nejvyššího soudu, členové senátu č. 30, kterých se námitka podjatosti týká, tj. JUDr. František Ištvánek a JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. ve svých vyjádřeních shodně uvedli, že nemají žádný vztah k věci, k účastníkům řízení ani k jejich zástupcům.
Podle ustanovení § 16 odst. 1 věty druhé o. s. ř. o vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.
V souladu s rozvrhem práce Nejvyššího soudu pro rok 2014 byla věc o vyloučení jmenovaných soudců z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3855/2013 předložena senátu občanskoprávního kolegia č. 32.
Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.
Podle ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř. důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.
Pochybnosti o nepodjatosti ve výroku jmenovaných soudců žalobce dovozuje z okolností v jejich rozhodování v jiných právních věcech, právně obdobných s danou konkrétní věcí. Tyto okolnosti, jak vyplývá z ustanovení § 14 odst. 4 o. s. ř., samy o sobě nemohou být důvodem pro jejich vyloučení z projednávání a rozhodnutí v dané konkrétní věci, a to ani v případě, že by snad námitka nesprávného postupu v obdobné věci byla opodstatněná. Jmenovaní soudci, jak vyplývá z jejich vyjádření, nemají žádný (z hlediska jejich možného vyloučení z projednávání a rozhodnutí o dovolání) právně relevantní vztah k dané věci, ani k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům. Nejsou tedy dány žádné okolnosti, z nichž by bylo možno dovodit jejich osobní zájem na výsledku daného sporu a pochybnosti o jejich nepodjatosti.
Proto bylo rozhodnuto, že soudci uvedení ve výroku tohoto rozhodnutí nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 3855/2013.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 8. dubna 2014


JUDr. Hana Gajdzioková předsedkyně senátu