32 ICm 2323/2013
32 ICm 2323/2013-161 (KSBR 32 INS 6608/2012-C1-7)

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Jaroslavem Pospíchalem ve věci žalobce: JUDr. Bohumíra Kestlová, advokátka, se sídlem Údolní 65, 602 00 Brno, insolvenční správce dlužníka Ing. Jaroslav Zatloukal, r. č. 570417/2309, Velkopavlovická 4068/17, 628 00 Brno, proti žalované: Renata Zatloukalová, nar. 24. 7. 1957, Velkopavlovická 4068/17, 628 00 Brno, práv. zast. Mgr. Miroslavem Filipským, advokátem, se sídlem Polní 780/92, 639 00 Brno, o nařízení předběžného opatření

takto:

Soud nařizuje p ř e d b ě ž n é o p a t ř e n í tohoto znění:

Žalované se zakazuje zcizit, zatížit věcným břemenem, zástavním právem, právem nájmu, darovat či směnit: jednotku č. 4068/17-byt, nacházející se v budově Židenice, č.p. 4068, 4069-byt. dům, stojící na pozemcích parc. č. 8339, 8340-zastavěná plocha a nádvoří, s přináležejícím spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy Židenice, č.p. 4068, 4069, o velikosti 84/3333 vzhledem k celku a s přináležejícím spoluvlastnickým podílem na pozemcích p.č. 8339, 8340 o velikosti 84/3333 vzhledem k celku, vše v k. ú. Židenice, obec Brno, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na LV 10148.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně, č. j. KSBR 32 INS 6608 / 2012-A-31 ze dne 5. 4. 2013, byl zjištěn úpadek dlužníka Ing. Jaroslava Zatloukala, r. č. 570417/2309, bytem Brno, Velkopavlovická 4068/17, PSČ 628 00 (dále dlužník ), povoleno jeho oddlužení a zároveň byla ins. správcem dlužníka ustanovena JUDr. Bohumíra Kestlová, se sídlem Brno, Údolní 65, PSČ 602 00.

Žalobou ze dne 27. 6. 2013 se žalobce domáhal určení neplatnosti právního úkonu, odpůrčí žaloby a vydání předběžného opatření. Uvedl: žalobce coby ins. správce prováděl v rámci výkonu své činnosti lustraci majetku ke zjištění majetkové podstaty dlužníka. V rámci zjišťováním vyšlo najevo, že manželka dlužníka, v tomto řízení žalovaná, je vlastníkem následující nemovitosti-jednotka č. 4068/17-byt, v budově Židenice, č.p. 4068, 4069-byt. dům stojící na pozemcích parc. č. 8339 a parc. č. 8340, a k ní přináležejícího spoluvlastnického podílu na budově Židenice č.p. 4068, 4069 a na pozemcích p.č. 8339 a 8340, vše v k. ú. Židenice, obec Brno, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na LV 10148 (dále také jen byt nebo bytová jednotka ). Dále žalobce zjistil, že dlužník se žalovanou za trvání jejich manželství uzavřeli dne 17. 6. 2009 formou notářského zápisu sepsaného JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, sp. zn. NZ 416/2009, N 463/2009, dohodu o zúžení zákonem stanoveného společného jmění manželů podle § 143a občanského zákoníku, kterou zúžili zákonem stanovený rozsah SJM tak, že byt, jenž původně spadal pod rozsah SJM se stal výlučným vlastnictvím paní Renaty Zatloukalové. K tomuto zúžení SJM došlo bez náhrady, jak vyplývá z přiloženého notářského zápisu. Do insolvenčního řízení jsou přihlášeny a byly zjištěny pohledávky, které existovaly již v době podpisu shora specifikovaného notářského zápisu o zúžení rozsahu SJM a dosud nebyly dlužníkem uhrazeny, zejména se jedná o pohledávky věřitele č. 7 Ing. Františka Peška v celkové výši 413.869,88 Kč. Insolvenční správce proto následně sepsal do majetkové podstaty dlužníka rovněž předmětnou bytovou jednotku, když považuje shora uvedenou smlouvu o zúžení rozsahu SJM za neplatnou. Pokud by smlouva o zúžení rozsahu SJM nebyla soudem shledána neplatnou, považuje ji žalobce rovněž za neúčinnou. Žalobci je dále z jeho činnosti známo, že žalovaná se pokouší ohrozit řádné uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení tím, že se snaží o účelové zcizení předmětné bytové jednotky na třetí osobu. Žalobci je zejména známo, že žalovaná podala v den konání přezkumného jednání ke Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, tedy dne 29. 5. 2013 návrh na povolení vkladu vlastnického práva k předmětné bytové jednotce ve prospěch dcery žalované a dlužníka paní Petry Zatloukalové. Předmětné řízení bylo vedeno Kat. úřadem pro Jihomoravský kraj, Kat. pracoviště Brno-město pod sp. zn. V-7828/2013, návrh na vklad byl však odmítnut, pravděpodobně toliko z formálních důvodů, které však nejsou žalobci známy. S ohledem na shora uvedené tak má žalobce důvodné obavy, že se žalovaná opětovně pokusí převést její vlastnické právo na třetí osobu, čímž by došlo ke zmaření účelu tohoto řízení a zkrácení věřitelů úpadce. Žalobce tímto tedy navrhuje, aby ins. soud za použití ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a ust. § 74 a násl. občanského soudního řádu vydal předběžné opatření, jimž omezí do pravomocného rozhodnutí tohoto sporu dispoziční oprávnění žalované k předmětné bytové jednotce, když je zejména s ohledem na shora uvedenou argumentaci žalobce stran neplatnosti, příp. neúčinnosti dohody o zúžení SJM pravděpodobné, že předmětná bytová jednotka náleží do majetkové podstaty dlužníka. V případě, že by žalovaná v mezidobí převedla bytovou jednotku na třetí osobu, zhatila by možnost uspokojení dlužníkových věřitelů. Žalobci je známo, že dosud bylo v rámci ins. řízení dlužníka rozhodnuto toliko o povolení oddlužení, ale nebylo dosud rozhodnuto o způsobu jeho řešení. Ins. správce na tomto místě připomíná, že je zde dáno důvodné podezření z nepoctivého záměru dlužníka, což by mohlo vyústit až k zamítnutí návrhu na oddlužení a prohlášení konkurzu na majetek dlužníka. Žalobce na tomto místě pro úplnost dodává pro případ, kdy nebude shledán nepoctivý záměr dlužníka, že je eventuálně možné, že schválené oddlužení bude řešeno zpeněžením majetkové podstaty. Jak v případě prohlášení konkurzu, tak v případě plnění oddlužení zpeněžením majetkové podstaty bude činit případné zpeněžení předmětného bytu výraznou část celkového výsledku zpeněžení (dle odhadu ins. správce může jít až o 90 % celkového výsledku zpeněžení). Jsou zde tedy dány závažné důvody pro vydání předběžného opatření omezujícího dispozici žalované s předmětnou bytovou jednotkou tak, aby nedošlo ke zkrácení věřitelů pro případ shora naznačeného postupu řešení úpadku konkurzem, případně oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Vzhledem k tomu, že žalobce jako insolvenční správce je osvobozen od placení soudního poplatku, je též ve smyslu ust. § 75b odst. 3 písm. f) občanského soudního řádu osvobozen od povinnosti složit spolu s návrhem na vydání předběžného opatření příslušnou jistotu.

Usnesením č.j.-13 ze dne 2. 7. 2013 soud nařídil předběžné opatření. K podanému odvolání odvolací soud nařízené předběžné opatření změnil tak, že návrh na nařízení předběžného opatření se odmítá s tím, že nebyla složena jistota k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla navrhovaným předběžným opatřením.

Návrhem ze dne 8. 11. 2013, soudu doručeným téhož dne, se žalobce znovu domáhal nařízení předběžného opatření, kterým by soud zakázal žalované nakládat s předmětnou bytovou jednotkou. Uvedl, že žalobou ze dne 27. 6. 2013 se domáhal určení neplatnosti právního úkonu, odpůrčí žaloby a vydání předběžného opatření. Dlužník se žalovanou za trvání jejich manželství uzavřeli dne 17. 6. 2009 formou notářského zápisu sepsaného JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, sp. zn. NZ 416/2009, N 463/2009, dohodu o zúžení zákonem stanoveného společného jmění manželů podle § 143a občanského zákoníku, kterou zúžili zákonem stanovený rozsah SJM tak, že byt, jenž původně spadal pod rozsah SJM se stal výlučným vlastnictvím paní Renaty Zatloukalové. K tomuto zúžení SJM došlo bez náhrady, jak vyplývá z přiloženého notářského zápisu. Žalobci je dále z jeho činnosti známo, že žalovaná se pokouší ohrozit řádné uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení tím, že se snaží o účelové zcizení předmětné bytové jednotky na třetí osobu. Žalobci je zejména známo, že žalovaná podala v den konání přezkumného jednání ke Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, tedy dne 29. 5. 2013, návrh na povolení vkladu vlastnického práva k předmětné bytové jednotce ve prospěch dcery žalované a dlužníka paní Petry Zatloukalové. Předmětné řízení bylo vedeno Kat. úřadem pro Jihomoravský kraj, Kat. pracoviště Brno-město pod sp. zn. V-7828/2013, návrh na vklad byl však odmítnut, pravděpodobně toliko z formálních důvodů, které však nejsou žalobci známy. S ohledem na shora uvedené tak má žalobce důvodné obavy, že se žalovaná opětovně pokusí převést její vlastnické právo na třetí osobu, čímž by došlo ke zmaření účelu tohoto řízení a zkrácení věřitelů úpadce. Žalobce tímto tedy navrhl, aby ins. soud za použití ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a ust. § 74 a násl. občanského soudního řádu vydal předběžné opatření, jimž omezí do pravomocného rozhodnutí tohoto sporu dispoziční oprávnění žalované k předmětné bytové jednotce, když je zejména s ohledem na shora uvedenou argumentaci žalobce stran neplatnosti, příp. neúčinnosti dohody o zúžení SJM pravděpodobné, že předmětná bytová jednotka náleží do majetkové podstaty dlužníka. V případě, že by žalovaná v mezidobí převedla bytovou jednotku na třetí osobu, zhatila by možnost uspokojení dlužníkových věřitelů, když vzhledem k prohlášení konkursu na majetek dlužníka bude činit případné zpeněžení předmětného bytu výraznou část celkového výsledku zpeněžení (dle odhadu může jít až o 90% celkového výsledku zpeněžení). Jsou zde tedy dány závažné důvody pro vydání předběžného opatření omezujícího dispozici žalované s předmětnou bytovou jednotkou tak, aby nedošlo ke zkrácení věřitelů. Žalobce podal návrh na vydání předběžného opatření již dříve a to dne 27.6.2013. Tomuto návrhu bylo soudem prvního stupně vyhověno, odvolací soud však návrh odmítl s odůvodněním, že žalobce nesložil požadovanou jistotu. Vzhledem k jednání žalované je žalobce pevného přesvědčení, že nebezpečí účelového převodu trvá i nadále a podává proto opětovný návrh na vydání předběžného opatření. Přitom má za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků a nestíhá jej tak povinnost složit jistotu v zákonem stanovené výši. Jediným postižitelným majetkem majetkové podstaty dlužníka je záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč.

Z výpisu z katastru nemovitostí k datu 1.1.2009 (LV 10148, obec Brno, k.ú.Židenice, okres Brno-město) vyplývá, že dlužník (Ing. Jaroslav Zatloukal) a žalovaná (Renata Zatloukalová) byli k uvedenému datu vlastníky předmětné bytové jednotky.

Z notářského zápisu sepsaného dne 17.6.2009 JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, sp. zn. NZ 416/2009, N 463/2009, smlouva o zúžení zákonem stanoveného společného jmění manželů podle § 143a občanského zákoníku, vyplývá, že dlužník a žalovaná zúžili zákonem stanovený rozsah SJM tak, že předmětná bytová jednotka, jenž původně spadala do SJM se stala výlučným vlastnictvím žalované a to bez jakékoliv náhrady pro dlužníka.

Z výpisu z katastru nemovitostí k datu 27. 6. 2013 (LV 10148, obec Brno, k.ú.Židenice, okres Brno-město) vyplývá, že vlastníkem předmětné bytové jednotky je pouze žalovaná.

Z doplnění soupisu majetkové podstaty dlužníka Ing. Jaroslava Zatloukala ze dne 6.6.2013 (jak je založen ve spise sp. zn. KSBR 32 INS 6608/2012) vyplývá, že je v něm předmětná bytová jednotka sepsána.

Z listin označených jako Informace o jednotce ze dne 5.6.2013 vyplývá, že dne 29.5.2013 bylo zahájeno řízení (V-7828/2013) týkající se vlastnictví předmětné bytové jednotky kde převodcem je žalovaná a nabyvatelem dcera žalované Petra Zatloukalová.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 82 odst. 1 věty prvé IZ, předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak.

Podle § 102 odst. 1 o. s. ř., je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

Podle § 159 odst. 1, písm. d) IZ, incidenčními spory jsou spory na základě odpůrčí žaloby.

Podle § 160 odst. 1, odst. 3, věty první IZ, incidenční spor se projedná a rozhodne na návrh oprávněné osoby, podaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu; tento návrh má povahu žaloby. V řízení o žalobě podle odstavce 1 se z ustanovení části první hlavy třetí tohoto zákona použijí pouze ustanovení o doručování; nejde-li o případ podle § 80 odst. 1, účastníkům řízení se písemnosti doručují zvlášť a rozhodnutí ve věci samé do vlastních rukou.

Podle ustanovení § 75 b) odst. 1, věty první o.s.ř., k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000 Kč a v obchodních věcech ve výši 50.000 Kč.

Podle ustanovení § 75 b) odst. 2 o.s.ř., nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na nařízení předběžného opatření odmítne.

Podle ustanovení § 75 b) odst. 3 o.s.ř., odstavce 1 a 2 neplatí, a) jde-li o předběžné opatření podle § 76a a 76b; b) jde-li o předběžné opatření pro řízení, které může soud zahájit i bez návrhu; c) jde-li o předběžné opatření ve věci výživného; d) jde-li o předběžné opatření ve věci pracovní; e) jde-li o předběžné opatření ve věci náhrady škody na zdraví; f) osvědčí-li navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků (§ 138); g) je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla navrhovateli vzniknout újma, a navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření osvědčí, že jistotu bez své viny nemohl složit.

Po zhodnocení shora uvedených skutečností dospěl soud k těmto závěrům: Jak vyplývá z výpisů z katastru nemovitostí, z notářského zápisu, ze soupisu majetkové podstaty a listin týkajících se vkladu do katastru nemovitostí, je zde důvodná obava, že majetek (bytová jednotka) sepsaný do majetkové podstaty dlužníka Ing. Jaroslava Zatloukala bude žalovanou převeden na třetí osobu či jinak zatížen a tím zásadně ovlivněno zpeněžení majetku patřícího do majetkové podstaty a ve svém důsledku tak ohroženo provedení rozvrhového usnesení (uspokojení věřitelů z dlužníkova majetku). Soud proto k ochraně majetkových hodnot patřících do majetkové podstaty a tím i k zajištění budoucího uspokojení dlužníkových věřitelů nařídil předběžné opatření, kterým omezil žalovanou v nakládání se shora uvedenou nemovitostí.

Složení jistoty ve výši 10.000,-Kč k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením soud nevyžadoval, neboť žalobce spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření osvědčil (výpisy z bankovního účtu a záznamem o složení), že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků neboť jediným majetkem se kterým může disponovat je částka 3.000,-Kč, jako záloha na náklady insolvenčního řízení zaplacená dlužníkem.

Poučení:

Proti usnesení se l z e odvolat do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15.

Usnesení o předběžném opatření je vykonatelné doručením tomu, komu se ukládá povinnost (§ 76 d písm. b) o. s. ř., § 102 odst. 3 o. s. ř.).

Krajský soud v Brně dne 11. 11. 2013

JUDr. Jaroslav Pospíchal, v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Iva Kaplanová