32 ICm 1409/2017
Číslo jednací: (71) 32 ICm 1409/2017-20 (KSBR 32 INS 22975/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobce Insolvency Project v.o.s., IČ 288 60 993 se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové, insolvenční správce dlužnice Mgr. Jany Zapletalové, r. č. 485131/150, IČ 697 35 981, bytem Skaštice 113, 767 01 Skaštice, zast. JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové proti žalovanému Komerční banka a. s., IČ 453 17 054 se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, zast. JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem Revoluční 15, 110 00 Praha 1, o určení pravosti a výše popřené vykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že žalovaný nemá v insolvenčním řízení na majetek dlužnice Mgr. Jany Zapletalové, r.č. 485131/150 vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 32 INS 22975/2016, pohledávku přiznanou mu vykonatelným směnečným platebním rozkazem Městského soudu v Praze ze dne 18.2.2009 č.j. 30 Sm 505/2009-6 ve výši 554.315,-Kč, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 8.3.2017, doručenou dne 9.3.2017, domáhal se žalobce určení, že žalovaný nemá v insolvenčním řízení označeném ve výroku I. rozsudku na majetek dlužnice tamtéž uvedené vykonatelnou pohledávku ve výši tamtéž specifikované. Uvedl, že tuto pohledávku popřel z důvodu promlčení u přezkumného jednání dne 15.2.2017 s tím, že isir.justi ce.cz vykonatelného platebního rozkazu. V důvodech pak odkázal na usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.5.2013 sp. zn. 31 Cdo 2160/2012 zveřejněné pod č. Rc 70/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil.

Protože byly splněny podmínky ust. § 115a o.s.ř. rozhodl soud bez nařízení jednání.

Žalobní tvrzení žalobce pokud jde částečné popření vykonatelné pohledávky žalovaného u přezkumného jednání korespondují se stavem v insolvenčním rejstříku a má tak soud za prokázané, že u přezkumného jednání dne 15.2.2017 popřel žalobce z důvodu promlčení vykonatelnou pohledávku žalovaného a že popřená část pohledávky představuje přihlášený úrok ze směnečného peníze za období po právní moci vykonatelného platebního rozkazu.

Podle ust. § 199 odst. 2 IZ jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Žaloba je včasná (§ 199 odst. 1 IZ).

Pokud jde o samotné právní hodnocení věci, námitka promlčení vznesená jako jediný důvod popření vykonatelné pohledávky žalovaného je námitkou právní a tedy námitkou nepřípustnou dle ust. § 199 odst. 2 IZ. Proto soud žalobu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 202 odst. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 1. února 2018 JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová