32 Cdo 927/2011
Datum rozhodnutí: 17.05.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
32 Cdo 927/2011

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně RELI-CZ, s.r.o., se sídlem v Liberci, Chrastavská 24, PSČ 460 01, identifikační číslo osoby 25413261, zastoupené JUDr. Antonínem Šmídkem, advokátem se sídlem v Liberci 1, Jestřabí 974, proti žalované Metrostav a.s. , se sídlem v Praze 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, identifikační číslo osoby 00014915, o 5 531 201,81 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 31 Cm 157/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. září 2009, č. j. 1 Cmo 423/2008-468, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání žalobkyně proti v záhlaví označenému rozsudku, jímž Vrchní soud v Praze potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2008, č. j. 31 Cm 157/2006-408, v napadené části, v níž byla zamítnuta žaloba v rozsahu částky 3 022 597,70 Kč a bylo rozhodnuto o nákladech řízení (výrok I.), a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok III.), není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), jelikož podmínky tohoto ustanovení nebyly v souzené věci naplněny (ve věci nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí, které by odvolací soud zrušil). Dovolání nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu v potvrzujícím výroku ve věci samé nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).
Z vylíčení uplatněného dovolacího důvodu je zřejmé, že dovolatelka pouze zpochybňuje závěry, k nimž dospěl odvolací soud při posouzení nároků na zaplacení faktur vystavených žalobkyní v souvislosti se smlouvou o dílo ze dne 8. ledna 2004 a jejich dodatků, aniž vymezuje otázku zásadního právního významu podle kritérií uvedených v ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. Pouhá kritika správnosti právního posouzení věci odvolacím soudem však sama o sobě zásadní právní význam napadeného rozhodnutí a tím i přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve spojení s § 237 odst. 3 o. s. ř. nezakládá, pokud sebou nenese vymezení takové právní otázky, která zejména v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, když k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 o. s. ř. se nepřihlíží.
Podle ustanovení § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. je dovolací soud vázán uplatněným dovolacím důvodem včetně toho, jak jej dovolatelka obsahově vymezila. Za situace, kdy dovolací soud nedovodil z pohledu uplatněných dovolacích námitek ani existenci jiné okolnosti, která by činila napadené rozhodnutí v potvrzujícím výroku ve věci samé zásadně právně významným, lze uzavřít, že dovolání žalobkyně směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud je proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), pro nepřípustnost odmítl [§ 243b odst. 5 věta první a § 218 písm. c) o. s. ř].
O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalobkyně, jejíž dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu nákladů právo a žalované podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. května 2011

JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu