32 Cdo 900/2017
Datum rozhodnutí: 15.03.2017
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.32 Cdo 900/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Gajdziokovou v právní věci žalobkyně mBank S. A. , se sídlem ve Varšavě, Senatorska 18, Polská republika, registrační číslo 001254524, podnikající v České republice prostřednictvím mBank S. A., organizační složky, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 668/136d, identifikační číslo osoby 27943445, zastoupené JUDr. Petrem Maškem, advokátem se sídlem v Praze 9, Boušova 792, proti žalované M. R. , o zaplacení částky 53 835,84 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 285/2013, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2016, č. j. 91 Co 108/2016-85, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem pro uznání ze dne 2. 9. 2014, č. j. 10 C 285/2013-21, uložil žalované zaplatit žalobkyni částku 53 835,84 Kč s příslušenstvím do tří dnů od právní moci rozhodnutí (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).
Městský soud v Praze k odvolání žalované v záhlaví označeným usnesením potvrdil rozsudek soudu prvního stupně co do lhůty k plnění (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Podáním dovolání jí vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 bodu 2. sazebníku poplatků 2 000 Kč.
K zaplacení tohoto soudního poplatku byla žalovaná vyzvána usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 13. 12. 2016, č. j. 10 C 285/2013-92, v němž byla zároveň poučena o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků a o tom, že pokud soudní poplatek ve stanovené lhůtě neuhradí, soud dovolací řízení zastaví. Výzva byla žalované doručena dne 28. 12. 2016. Žalovaná přípisem ze dne 6. 1. 2017, doručeným soudu prvního stupně dne 11. 1. 2017, požádala o osvobození od soudních poplatků a zároveň uvedla, že nepřikládá plnou moc advokáta ani jím sepsané dovolání, neboť již není zapotřebí. K dotazu soudu následně přípisem ze dne 20. 1. 2017, doručeným soudu prvního stupně dne 24. 1. 2017, sdělila, že výše citovaný přípis není zpětvzetím dovolání a že na své žádosti o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení netrvá. Přesto vyměřený soudní poplatek dosud neuhradila.
Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalované podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.
Pro úplnost nutno uvést, že žalovaná nebyla při podání dovolání zastoupena advokátem, dovolání nebylo sepsáno advokátem, ani nebylo zjištěno, že by žalovaná měla právnické vzdělání. Usnesením ze dne 13. 12. 2016, č. j. 10 C 285/2013-91, Obvodní soud pro Prahu 2 vyzval žalovanou s odkazem na ustanovení § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), aby ve stanovené lhůtě odstranila nedostatek povinného zastoupení v řízení o dovolání. Současně žalovanou poučil o tom, jakým způsobem lze nedostatek povinného zastoupení odstranit, a o následcích nesplnění výzvy. Žalovaná ani přes řádnou výzvu soudu prvního stupně, která jí byla doručena dne 28. 12. 2016, nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranila.
Nesplní-li dovolatel, ač řádně vyzván, podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení, je to důvodem k zastavení řízení o dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 3. 2017

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á
předsedkyně senátu