32 Cdo 803/2017
Datum rozhodnutí: 09.05.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.32 Cdo 803/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Gajdziokovou v právní věci žalobkyně Home Care Services & Supplies, s. r. o. , se sídlem v Praze 6, Patočkova 1471/77, identifikační číslo osoby 25610619, zastoupené JUDr. Jiřím Všetečkou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Orlická 163/18, proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, o zaplacení částky 14 308 257 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 18 C 153/2015, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 8. 2016, č. j. 47 Co 221/2016-128, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení, kterým Krajský soud v Hradci Králové potvrdil usnesení ze dne 13. 6. 2016, č. j. 18 C 153/2015-110, jímž Okresní soud v Hradci Králové zamítl návrh žalované na vyslovení místní nepříslušnosti tohoto soudu k projednání a rozhodnutí věci.
Podáním ze dne 27. 4. 2017, doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne, vzala žalovaná své dovolání zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 občanského soudního řádu zastavil.
O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, protože nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. ustanovení § 151 odst. 1 občanského soudního řádu).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 5. 2017

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á
předsedkyně senátu