32 Cdo 80/2017
Datum rozhodnutí: 20.03.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.32 Cdo 80/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně MONETA Money Bank, a.s. , se sídlem v Praze 4 - Michli, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, identifikační číslo osoby 25672720, proti žalovaným 1) P. H., 2) J. H. , a 3) A. H. , o zaplacení 1 603 279,02 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 108 C 19/2015, o dovolání žalovaného 1) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 4. 2016, č. j. 27 Co 429/2015-95, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud zastavil podle § 243f odst. 2, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) řízení o dovolání žalovaného 1) proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Brně potvrdil usnesení ze dne 16. 9. 2015, č. j. 108 C 19/2015-88, kterým Okresní soud v Jihlavě zamítl návrh žalovaného 1) na prominutí zmeškání lhůty k podání odporu proti platebnímu rozkazu téhož soudu ze dne 14. 5. 2015, č. j. 108 C 19/2015-80, odmítl odvolání žalovaného 1) proti usnesení téhož soudu ze dne 12. 6. 2015, č. j. 108 C 19/2015-83, a nepřiznal žalobkyni právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výroky I. a II.), a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok III.), neboť dovolatel, ač řádně vyzván, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. § 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. 3. 2017
JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu