32 Cdo 746/2015
Datum rozhodnutí: 14.09.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201332 Cdo 746/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně Komerční banky, a.s. , se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, identifikační číslo osoby 45317054, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti žalované A. M. , o zaplacení 39 066,59 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 40 C 166/2013, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. srpna 2014, č. j. 51 Co 191/2014-82, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud zastavil podle ustanovení § 243f odst. 2, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) řízení o dovolání žalované proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Ostravě potvrdil vyhovující rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 14. ledna 2014, č. j. 40 C 166/2013-29, ve znění doplňujícího rozsudku ze dne 12. června 2014, č. j. 40 C 166/2013-62, v napadených výrocích o lhůtě k plnění přisouzených částek (výrok I.), a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.), neboť dovolatelka, ač řádně vyzvána, nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (do 31. prosince 2013), se podává z bodu 7. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a z bodu 2. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. září 2015
JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu