32 Cdo 696/2014
Datum rozhodnutí: 29.07.2014
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 696/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně České spořitelny, a.s. , se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 45244782, proti žalované A. H. , o zaplacení 109 027,25 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 25 C 40/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. října 2013, č. j. 15 Co 474/2013-48, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku v rozsahu prvního výroku, v němž Krajský soud v Ostravě potvrdil rozsudek Okresního soudu v Opavě ze dne 19. února 2013, č. j. 25 C 40/2012-14, ve výrocích, jimiž byla zamítnuta žaloba ohledně 12,04% úroku z prodlení z částky 109 027,25 Kč od 31. července 2011 do zaplacení a bylo rozhodnuto o nákladech řízení mezi účastnicemi.
Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu trpí vadou, neboť dovolatelka v dovolání oproti požadavkům vymezeným pro obsah dovolání v ustanovení § 241a odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) neuvedla, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. ustanovení § 237 o. s. ř.).
Uvedený nedostatek nelze již odstranit, neboť lhůta pro podání dovolání, během níž tak bylo možno učinit (srov. ustanovení § 241b odst. 3 větu první o. s. ř.), dovolatelce uplynula dne 14. ledna 2013 (srov. 57 odst. 2 větu první a druhou o. s. ř.). Jde přitom o takovou vadu, jež brání pokračování v dovolacím řízení, neboť v důsledku absence uvedené náležitosti nelze posoudit přípustnost dovolání.
Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. července 2014 JUDr. Miroslav Gallus předseda senátu