32 Cdo 63/2010
Datum rozhodnutí: 01.06.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
32 Cdo 63/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně AstraZeneca Czech Republic s.r.o. , se sídlem v Praze 5, Smíchov, Plzeňská 3217/16, PSČ 150 00, IČ 63984482, zastoupené Mgr. Janem Holáskem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týn 1049/3, proti žalované Vsetínské nemocnici a.s. , se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, PSČ 762 75, IČ 26871068, zastoupené Jiřím Drápalem, advokátem se sídlem ve Vsetíně, Horní náměstí 5/12, o 10 350 929 Kč, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 8 C 335/2003, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2009, č. j. 15 Co 324/2008-477, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, které posléze, podáním ze dne 20. dubna 2010, doručeným Nejvyššímu soudu v Brně dne 22. dubna 2010, vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009 dále též jen o. s. ř. (srov. čl. II. bod 12. přechodných ustanovení zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. Žalovaná, jež z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu nákladů právo a žalobkyni podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. června 2010
JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu