32 Cdo 6048/2016
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.32 Cdo 6048/2016 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobkyně PROBUTO a. s. , se sídlem v Havlíčkově Brodě, Svatovojtěšská 2835, identifikační číslo osoby 25277901, proti žalované P Automobil Import s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, identifikační číslo osoby 25080229, zastoupené Mgr. Hynkem Peroutkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 671/24, o zaplacení částky 3 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 64 Cm 56/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016, č. j. 3 Cmo 53/2016-132, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 12. 2015, č. j. 64 Cm 56/2013-119, nepřiznal žalobkyni k její opakované žádosti osvobození od soudního poplatku za žalobu.
K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením opravil identifikační číslo žalované uvedené v záhlaví rozhodnutí soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil (druhý výrok).
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, aniž by byla zastoupena advokátem.
Usnesením ze dne 15. 8. 2016, č. j. 64 Cm 56/2013-153, doručeným dne 22. 8. 2016, soud prvního stupně vyzval žalobkyni, aby předložila soudu procesní plnou moc či jinou listinu opravňující k podání dovolání osobu uvedenou v § 241 o. s. ř. a dovolání takovou osobou vyhotovené a podepsané, a současně ji poučil o následcích nesplnění výzvy. Ke zhojení nedostatku povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo.
Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobkyně podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.) zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 2. 2017 JUDr. Hana G a j d z i o k o v á předsedkyně senátu