32 Cdo 6047/2016
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.32 Cdo 6047/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobkyně PROBUTO a. s. , se sídlem v Havlíčkově Brodě, Svatovojtěšská 2835, identifikační číslo osoby 25277901, proti žalované P Automobil Import s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, identifikační číslo osoby 25080229, zastoupené Mgr. Hynkem Peroutkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 671/24, o zaplacení částky 3 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 64 Cm 56/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 2. 2015, č. j. 3 Cmo 407/2014-78, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 18. 7. 2014, č. j. 64 Cm 56/2013-49, kterým Městský soud v Praze nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, aniž by byla zastoupena advokátem.
Vzhledem k datu vydání rozhodnutí odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení - v souladu s bodem 7. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s bodem 2. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (dále jen o. s. ř. ).
Usnesením ze dne 28. 5. 2015, č. j. 64 Cm 56/2013-86, doručeným dne 1. 6. 2015, soud prvního stupně vyzval žalobkyni, aby předložila soudu procesní plnou moc či jinou listinu opravňující k podání dovolání osobu uvedenou v § 241 o. s. ř. a dovolání takovou osobou vyhotovené a podepsané, a současně ji poučil o následcích nesplnění výzvy. Žalobkyně podáním ze dne 12. 6. 2015, podaným k poštovní přepravě dne 15. 6. 2015 a doručeným Městskému soudu v Praze dne 17. 6. 2015 (srov. č. l. 87 spisu), požádala o přidělení zástupce ex offo . Soud prvního stupně usnesením ze dne 1. 7. 2015, č. j. 64 Cm 56/2013-92, zamítl žádost žalobkyně o ustanovení zástupce z řad advokátů a Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 1. 7. 2016, č. j. 3 Cmo 115/2016-144, odmítl pro vady odvolání žalobkyně proti tomuto usnesení. Žalobkyně podala dne 20. 9. 2016 žalobu pro zmatečnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 7. 2016, č. j. 3 Cmo 115/2016-144. Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. 10. 2016, č. j. 64 Cm 56/2013-165, vyloučil řízení o žalobě pro zmatečnost k samostatnému řízení. Věc je vedena u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 Cn 28/2016.
Usnesením ze dne 15. 8. 2016, č. j. 64 Cm 56/2013-152, doručeným dne 22. 8. 2016, soud prvního stupně opakovaně vyzval žalobkyni k předložení procesní plné moci či jiné listiny opravňující k podání dovolání osobu uvedenou v § 241 o. s. ř. a dovolání takovou osobou vyhotoveného a podepsaného, a současně ji poučil o následcích nesplnění výzvy. Ke zhojení nedostatku povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo.
Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobkyně podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.) zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 2. 2017
JUDr. Hana G a j d z i o k o v á předsedkyně senátu