32 Cdo 5901/2016
Datum rozhodnutí: 20.02.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 5901/2016


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně Home Credit a.s. , se sídlem v Brně, Nové sady 996/25, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 26978636, zastoupené Mgr. Romanem Pospiechem, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 2, Svobodova 136/9, proti žalovanému J. Š. , o 47 723,02 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 16 C 76/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 10. 2015, č. j. 15 Co 730/2015-31, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud zastavil podle § 243f odst. 2, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) řízení o dovolání žalovaného proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Ostravě potvrdil rozsudek pro uznání Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 11. 6. 2015, č. j. 16 C 76/2015-17, ohledně lhůt k plnění částky přisouzené vyhovujícím výrokem (výrok I.), a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.), neboť dovolatel, ač řádně vyzván, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. § 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 2. 2017
JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu