32 Cdo 5514/2007
Datum rozhodnutí: 11.03.2008
Dotčené předpisy:
32 Cdo 5514/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně Č. k. a., proti žalované A. a. s., o zaplacení 51.152,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 45 Cm 167/99, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. května 2006, č. j. 11 Cmo 406/2005-99, takto:

Na straně žalobkyně bude v dovolacím řízení pokračováno s Č. r. M. f.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyní v této věci byla Č. k. a., (na základě usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. července 2005, č.j. 11 Cmo 135/2005-90 o procesním nástupnictví). S ohledem na skutečnost, že podle ust. § 20 zákona č. 239/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, došlo ke dni 31. prosince 2007 k zániku České konsolidační agentury, Nejvyšší soud jako soud dovolací posoudil, zda je možno v dovolacím řízení ve smyslu § 107 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) pokračovat.

Z ust. § 20 ve spojení s § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 239/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že právním nástupcem Č. k. a. je Č. r., zastoupená M. f. na kterou přechází práva a závazky ke dni zániku Č. k. a.

Se zřetelem na skutečnost, že je ve smyslu § 107 odst. 3 o. s. ř. znám ten, kdo po zániku právnické osoby vstoupil do jejích práv a povinností, Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 ve spojení s § 107 odst. 1 o. s. ř. rozhodl o tom, s kým bude v dovolacím řízení pokračováno, tak jak je uvedeno ve výroku.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. března 2008

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu