32 Cdo 5487/2007
Datum rozhodnutí: 09.07.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Cdo 5487/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobce Mgr. J. P., advokáta, správce konkursní podstaty úpadkyně P., a.s., zastoupeného Mgr. H. M., advokátkou, proti žalované K. b., a.s., zastoupené JUDr. J. P., advokátem, o 39,828.291,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 41 Cm 1154/99, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. června 2007, č.j. 5 Cmo 477/2006-408, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, které posléze, podáním ze dne 5. června 2008, doručeným Nejvyššímu soudu v Brně dne 6. června 2008, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. Žalovaná, jež z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu nákladů právo a žalobci podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. července 2008

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu