32 Cdo 5443/2007
Datum rozhodnutí: 20.02.2008
Dotčené předpisy:

32 Cdo 5443/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně P., a. s., zastoupené Mgr. G. B., Ph.D., advokátkou proti žalovanému A. k. Č., K., R., veřejná obchodní společnost, správkyně konkursní podstaty úpadce P. p., a. s., o vydání věci, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 48 Cm 20/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. prosince 2003, č. j. 1 Cmo 37/2003-49, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. prosince 2003, č.j. 1 Cmo 37/2003-49, podala žalobkyně dovolání. Podáním ze dne 28. 11. 2007, došlým Krajskému soudu v Praze dne 3. 12. 2007, vzala žalobkyně dovolání zpět z důvodu, že usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 3. 2006, sp. zn. 42 K 8/2006, byl na majetek žalovaného prohlášen konkurs s tím, že tímto rovněž podává návrh na pokračování v řízení.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání (§ 14 odst. 1 písm. c) a § 20 zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů) dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.


O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za situace kdy žalované žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. února 2008


JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á


předsedkyně senátu