32 Cdo 5442/2016
Datum rozhodnutí: 06.02.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.32 Cdo 5442/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně Wüstenrot - stavební spořitelny a.s. , se sídlem v Praze 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/8, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 47115289, zastoupené JUDr. Pavlem Odstrčilem, advokátem se sídlem v Praze 3, Na Jarově 2425/4, proti žalovaným 1) L. J. a 2) A. M. , o zaplacení 132 699,83 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 117 EC 265/2012, o dovolání žalované 2) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 24. 9. 2015, č. j. 18 Co 293/2015-98, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Pardubicích rozsudkem ze dne 30. 7. 2014, č. j. 117 EC 265/2012-60, ve znění usnesení ze dne 30. 9. 2014, č. j. 117 EC 265/2012-68, uložil žalovaným zaplatit žalobkyni 132 699,83 Kč s úrokem z částky 123 518,20 Kč ve výši 6,9 % p. a. od 3. 8. 2012 do zaplacení a s úrokem z prodlení z částky 123 518,20 Kč ve výši 7,5 % p. a. od 3. 8. 2012 do zaplacení a náhradu nákladů řízení s tím, že plněním jedné za žalovaných zaniká v rozsahu tohoto plnění povinnost druhé žalované.
Proti rozsudku soudu prvního stupně se odvolaly obě žalované. Odvolání žalované 1) odmítl Okresní soud v Pardubicích usnesením ze dne 13. 11. 2014, č. j. 117 EC 265/2012-73, pro opožděnost a rozhodl, že žalobkyně a žalovaná 1) nemají proti sobě právo na náhradu nákladů řízení.
K odvolání žalované 2) a na základě částečného zpětvzetí žaloby Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích v záhlaví označeným rozsudkem zrušil rozsudek soudu prvního stupně v napadeném vyhovujícím výroku ve věci samé ve vztahu k žalované 2) v rozsahu částky 18 289,15 Kč (tvořené úrokem ve výši 1 675,39 Kč, úrokem z prodlení ve výši 3 324,61 Kč a jistinou ve výši 13 289,15 Kč) a řízení v tomto rozsahu zastavil (výrok I.). Dále potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve vztahu k žalované 2) v části, ve které se žalobkyně domáhá zaplacení jistiny ve výši 110 229,05 Kč, úroku z úvěru do 11. 9. 2015 ve výši 25 657,62 Kč, úroku ve výši 6,9 % ročně z částky 110 229,05 Kč od 12. 9. 2015 do zaplacení, úroku z prodlení do 11. 9. 2015 ve výši 26 233,74 Kč a úroku z prodlení ve výši 7,5 % ročně z částky 110 229,05 Kč od 12. 9. 2015 do zaplacení s tím, že plněním jedné ze žalovaných zaniká v rozsahu tohoto plnění povinnost druhé žalované (výrok II.). Odvolací soud dále rozhodl o povinnosti každé z obou žalovaných nahradit žalobkyni náklady řízení před soudem prvního stupně ve výši 10 786,20 Kč (výrok III.) a uložil žalované 2) nahradit žalobkyni náklady odvolacího řízení ve výši 10 339,45 Kč (výrok IV.).
Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná 2) dovoláním. Okresní soud v Pardubicích usnesením ze dne 8. 1. 2016, č. j. 117 EC 265/2012-111, přiznal žalované 2) pro dovolací řízení osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu a ustanovil jí k její žádosti k ochraně jejich zájmů v dovolacím řízení zástupcem advokáta JUDr. Jana Najmana, se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky 53. Okresní soud v Pardubicích usnesením ze dne 15. 4. 2016, č. j. 117 EC 265/2012-112, vyzval žalovanou 2) k doplnění dovolání s upozorněním, že nestane-li se tak, nebude možné v řízení pokračovat, a proto dovolací soud dovolání odmítne. Posléze usnesením ze dne 20. 9. 2016, č. j. 117 EC 265/2012-118, tentýž soud zprostil jmenovaného od povinnosti vykonávat zástupce žalované 2) k ochraně jejich práv a zájmů pro dovolací řízení a dalšího zástupce jí s ohledem na její nesoučinnost neustanovil.
Nejvyšší soud proto zastavil podle § 243f odst. 2, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) řízení o dovolání žalované 2) proti v záhlaví označenému rozsudku, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. § 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (do 31. 12. 2013), se podává z bodu 7. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a z bodu 2. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 2. 2017
JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu