32 Cdo 5360/2015
Datum rozhodnutí: 21.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 5360/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobkyně Hypoteční banky, a. s. , se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, identifikační číslo osoby 13 58 43 24, proti žalovaným 1) A. A. , a 2) J. K. , zastoupenému Mgr. Filipem Záděrou, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Slezská 949/32, o zaplacení částky 981 232,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 28 C 233/2013, o dovolání žalovaného 2) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. července 2015, č. j. 97 Co 126/2015-229, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobkyně a žalovaný 2) nemají vzájemně právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudkem ze dne 13. října 2014, č. j. 28 C 233/2013-191, ve znění opravného usnesení ze dne 21. září 2015, č. j. 28 C 233/2013-245, zastavil řízení v části, kterou se žalobkyně domáhala zaplacení částky 90 655,43 Kč na jistině a částky 20 140,24 Kč na příslušenství (výrok I.), zastavil řízení ve vztahu mezi žalobkyní a žalovanou 1) [výrok II.], rozhodl o nákladech řízení mezi žalobkyní a žalovanou 1) [výrok III.], uložil žalovanému 2) zaplatit žalobkyni částku 890 576,97 Kč s příslušenstvím (výrok IV.), rozhodl o vrácení částky 4 531 Kč na soudním poplatku žalobkyni (výrok V.) a o nákladech řízení mezi žalobkyní a žalovaným 2) [výrok VI.].
Proti rozsudku soudu prvního stupně podal žalovaný 2) odvolání a požádal o osvobození od soudních poplatků.
V záhlaví označeným usnesením Městský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 24. února 2015, č. j. 28 C 233/2013-221, kterým Obvodní soud pro Prahu 5, přiznal žalovanému 2) osvobození od soudních poplatků z podaného odvolání v rozsahu 30 %.
Dovolání žalovaného 2) ze dne 10. září 2015 proti tomuto usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) odmítl jako bezpředmětné.
Učinil tak proto, že ještě před tím, než žalovaný 2) dovolání podal, Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 14. července 2015, č. j. 28 C 233/2013-233, vyzval žalovaného 2) k zaplacení soudního poplatku za podané odvolání, přičemž žalovaný 2) soudní poplatek ani na výzvu soudu prvního stupně neuhradil. Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 24. srpna 2015, č. j. 28 C 233/2013-235, ve znění opravného usnesení ze dne 21. září 2015, č. j. 28 C 233/2013-245, zastavil řízení o odvolání žalovaného 2) podaném proti rozsudku soudu prvního stupně v této věci pro nezaplacení soudního poplatku podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl o nákladech řízení. Usnesení soudu prvního stupně bylo žalovanému 2) doručeno 28. srpna 2015 a nabylo právní moci dne 18. září 2015. Odvolání proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu žalovaný 2) nepodal.
Dovolání žalovaného 2) se tak stalo bezpředmětným v důsledku okolností nastalých po vydání dovoláním napadeného rozhodnutí (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jež je veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu), neboť soud prvního stupně pravomocně rozhodl o zastavení řízení o odvolání směřujícího proti jeho meritornímu rozhodnutí. Tím je řízení ve věci skončeno. Rozhodnutí o dovolání podaném proti usnesení odvolacího soudu ze dne 7. července 2015, č. j. 97 Co 126/2015-229, se tak nemůže projevit v poměrech dovolatele založených napadeným usnesením.
Podal-li žalovaný 2) v dovolání i návrh na odložení vykonatelnosti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13. října 2014, č. j. 28 C 233/2013-191, ve znění opravného usnesení ze dne 21. září 2015, č. j. 28 C 233/2013-245, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 24. srpna 2015, č. j. 28 C 233/2013-235, ve znění opravného usnesení ze dne 21. září 2015, č. j. 28 C 233/2013-245, nebylo tomuto návrhu vyhověno s ohledem na ustanovení § 243 o. s. ř., podle něhož může být i bez návrhu odložena vykonatelnost napadeného rozhodnutí nebo právní moc napadeného rozhodnutí za podmínek tam stanovených, neboť návrh žalovaného 2) se netýká dovoláním napadeného rozhodnutí. Není-li návrhu vyhověno, rozhodnutí o tom se nevydává.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. ledna 2016

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á
předsedkyně senátu