32 Cdo 5286/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013



32 Cdo 5286/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobce Ing. I. S. , proti žalované Československé obchodní bance, a. s. , se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, identifikační číslo osoby 00 00 13 50, o zaplacení částky 6 359 919 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 16 C 137/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. září 2015, č. j. 93 Co 151/2015-103, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným usnesením Městský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 3. srpna 2015, č. j. 16 C 137/2014-97, kterým Obvodní soud pro Prahu 5 nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků.
Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Usnesením ze dne 7. října 2015, č. j. 16 C 137/2014-112, doručeným dne 12. října 2015, soud prvního stupně vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta nebo notáře a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, případně aby doložil existenci svého právnického vzdělání. Současně jej poučil o následcích nesplnění výzvy. Ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo.
Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.) zastavil.
O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. ustanovení § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2015

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á
předsedkyně senátu