32 Cdo 5205/2016
Datum rozhodnutí: 17.01.2017
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 o. s. ř.32 Cdo 5205/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně Home Credit a.s. , se sídlem v Brně, Nové sady 996/25, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 26978636, zastoupené Mgr. Romanem Pospiechem, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 2, Svobodova 136/9, proti žalovanému A. V. , o zaplacení 76 347,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 5 C 199/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 4. 2016, č. j. 22 Co 128/2016-95, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 22. 2. 2016, č. j. 5 C 199/2015-86, jímž Okresní soud v Příbrami neosvobodil žalovaného od placení soudních poplatků pro odvolací řízení.
Podle doručenky, nacházející se na č. l. 97 spisu, bylo dovoláním napadené usnesení doručeno žalovanému tzv. fikcí doručení (srov. § 50 odst. 1 občanského soudního řádu - dále jen o. s. ř. ) dne 20. 5. 2016. Podal-li proto žalovaný dovolání datované dnem 15. 10. 2016 až dne 27. 10. 2016, učinil tak až po 20. 7. 2016 (srov. § 57 odst. 2 větu první o. s. ř.), kdy mu marně uplynula dvouměsíční lhůta k podání dovolání určená podle § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. (ostatně po uplynutí lhůty k podání dovolání bylo i vyhotoveno).
Nejvyšší soud uzavřel, že žalovaný podal dovolání opožděně. Proto ho bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) podle § 243f odst. 2, § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. pro opožděnost odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. 1. 2017
JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu