32 Cdo 4961/2007
Datum rozhodnutí: 03.12.2008
Dotčené předpisy:

32 Cdo 4961/2007 - opr. usns.


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně F. T. B. V., zastoupené JUDr. M. B., CSc., advokátem proti žalovaným 1) M. V., , 2) L. z., a. s. K., , zastoupené JUDr. J. M., advokátem, 3) V., spol. s r. o. v likvidaci, před vymazáním z obchodního rejstříku 19. března 2008, o zaplacení částky 7.622.747,34 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 8 C 155/2003, o dovolání druhé žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. července 2007,č. j. 51 Co 157/2007-268, takto:


V záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. září 2008, č.j. 32 Cdo 4961/2007 299, se část záhlaví označující příjmení prvního žalovaného V. opravuje na V. a číslovka jeho roku narození 1966 se opravuje na 1965 .


O d ů v o d n ě n í:


Ve smyslu § 164 ve spojení s § 167 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě v rozhodnutí opravit kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.


Podáním ze dne 7.11.2008 došlým Nejvyššímu soudu dne 13.11.2008 upozornil Okresní soud v Přerově, že v záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. září 2008, č.j. 32 Cdo 4961/2007 299, došlo k nesprávnému označení prvního žalovaného. Zároveň bylo zjištěno, že v záhlaví označeného rozsudku byl uveden i nesprávný rok narození prvního žalovaného.


Jednalo se o zřejmou nesprávnost, neboť z obsahu spisu vyplývá, že první žalovaný má příjmení V. a je narozen v roce 1965. Postupem podle § 164 ve spojení s § 167 a § 243c o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozhodnutí.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 3. prosince 2008


JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á


předsedkyně senátu