32 Cdo 495/2016
Datum rozhodnutí: 21.04.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.32 Cdo 495/2016

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Příhodou ve věci žalobkyně Home Care Services & Supplies, s. r. o. , se sídlem v Praze 6 Břevnově, Patočkova 1471/77, PSČ 169 00, identifikační číslo osoby 25610619, zastoupené JUDr. Jiřím Všetečkou, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Orlická 163/18, PSČ 500 03, proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky , se sídlem v Praze Vinohradech, Orlická 2020/4, PSČ 130 00, identifikační číslo osoby 41197518, zastoupené Mgr. Ondřejem Trnkou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Záhřebská 154/30, PSČ 120 00, o zaplacení částky 198 807,45 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 119 EC 29/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 7. 2015, č. j. 47 Co 373/2014-222, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, které posléze podáním datovaným dnem 4. 4. 2017 a došlým Nejvyššímu soudu dne 6. 4. 2017 vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou občanského soudního řádu).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 4. 2017 JUDr. Pavel P ř í h o d a předseda senátu