32 Cdo 4939/2009
Datum rozhodnutí: 18.03.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
32 Cdo 4939/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Koláře a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně ČSOB Leasing, a.s. , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 310/60, PSČ 140 00, IČ 63998980, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Krakovská 1256/24, proti žalovanému V. V . o 1 027 957 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 Cm 325/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. října 2008, č. j. 2 Cmo 93/2008-71, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví tohoto rozhodnutí označenému rozsudku, jímž Vrchní soud v Praze změnil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. dubna 2007, č. j. 37 Cm 325/2006-43, ve znění usnesení ze dne 18. června 2007, č. j. 37 Cm 325/2006-53, v zamítavém výroku ve věci samé a ve výroku o nákladech řízení tak, že žalovanému bylo uloženo zaplatit žalobkyni 112 500 Kč s příslušenstvím a náklady řízení ve výši 97 847,30 Kč (výrok I.), a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.).
Se zřetelem k době vydání rozsudku odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení v souladu s bodem 12. čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony občanský soudní řád ve znění účinném do 30. června 2009 (dále též jen o. s. ř. ).
Žalovaný, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalovaný měl právnické vzdělání. Žalovaný ani přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 8. října 2009 (srov. doručenku na č. l. 82 spisu), neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř., ačkoli byl o důsledcích své nečinnosti poučen. Nejvyšší soud proto, aniž se mohl zabývat dalšími okolnostmi, dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. března 2010

JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu