32 Cdo 4937/2007
Datum rozhodnutí: 18.02.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Cdo 4937/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Moniky Vackové v právní věci žalobkyně S. D. a.s., zast. Mgr. P. D., LL.M, Ph.D., advokátem proti žalované Č. r.-M. f., , zast. JUDr. M. T., advokátem, o zaplacení částky 37,842.000,- Kč s přísl., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 4 Cm 25/2002, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. května 2007, č. j. 14 Cmo 472/2006-161, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne ze dne 21. května 2007, č. j. 14 Cmo 472/2006-161, potvrdil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2005, č. j. 4 Cm 25/2002-114 (výrok I.). Ve výroku II. odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná včasné dovolání, které co do přípustnosti opřela o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), a co do důvodů o ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř.

Podáním ze dne 8. října 2007, doručeným Městskému soudu v Praze téhož dne (v procesním spisu na čl. 175), vzala žalovaná své dovolání v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř..

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. února 2009

JUDr. František F a l d y n a , CSc.

předseda senátu