32 Cdo 4928/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.32 Cdo 4928/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně Bohemia Faktoring, s. r. o. , se sídlem v Praze 1 Malé Straně, Letenská 121/8, PSČ 118 00, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláňem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1 Malé Straně, Letenská 121/8, PSČ 118 00, proti žalované L. F. , zastoupené JUDr. Marcelou Polcarovou, advokátkou se sídlem v Žatci, Komenského Alej 1110, PSČ 438 01, o zaplacení částky 15 388,65 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 9 C 39/2013, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. května 2014, č. j. 17 Co 238/2014-52, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, které posléze podáním doručeným soudu prvního stupně dne 9. června 2015 vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2013 (srov. čl. II bod 7 přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), [dále též jen o. s. ř. ] zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.)
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. prosince 2015
JUDr. Pavel Příhoda předseda senátu