32 Cdo 4874/2015
Datum rozhodnutí: 05.11.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201332 Cdo 4874/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně CCRB a. s. , se sídlem v Praze, Olivova 948/6, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 24723576, zastoupené Mgr. Martinem Strakou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Londýnská 674/55, PSČ 120 00, proti žalovanému R. O. , o zaplacení částky 126 350,67 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 117 C 32/2013, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. dubna 2015, č. j. 17 Co 184/2014-64, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, které posléze podáním ze dne 30. září 2015 vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2013 (dále též jen o. s. ř. ) zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.)
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. listopadu 2015

JUDr. Pavel P ř í h o d a
předseda senátu