32 Cdo 4838/2016
Datum rozhodnutí: 21.04.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.32 Cdo 4838/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Příhodou ve věci žalobkyně CB - MERCURY CENTER, a. s. v likvidaci , se sídlem v Českých Budějovicích, Nádražní 1759, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 27112098, zastoupené JUDr. Jindřiškou Kořínkovou, advokátkou se sídlem v Praze 4 Michli, Nuselská 499/132, PSČ 140 00, proti žalované České spořitelně, a. s. , se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 45244782, zastoupené JUDr. Dušanem Dvořákem, advokátem se sídlem v Brně Pisárkách, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, o 3 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 57 C 613/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 5. 2016, č. j. 95 Co 538/2014-275, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze, které posléze podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 13. 4. 2017 vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. čl. II bod 7 přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) [dále též jen o. s. ř. ], zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.)
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. 4. 2017

JUDr. Pavel Příhoda
předseda senátu