32 Cdo 4759/2007
Datum rozhodnutí: 20.02.2008
Dotčené předpisy:

32 Cdo 4759/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce JUDr. L. F., advokáta jako správce konkursní podstaty úpadce B. u. N. C. H.  R., s. r. o., proti žalovanému JUDr. A. F., zastoupenému JUDr. M. P., advokátem za účasti P. V., jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, zastoupeného JUDr. J. S., advokátem o určení zástavního věřitele a určení neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 10 C 214/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2007, č.j. 28 Co 481/2006-157, 28 Co 482/2006, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2007 č. j. 28 Co 481/2006-157, 28 Co 482/2006, podal žalobce dovolání. Podáním ze dne 27. prosince 2007, došlým Obvodnímu soudu pro Prahu 4 dne 2. 1. 2008, vzal žalobce dovolání zpět.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.


O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. za situace, kdy žalovanému a vedlejšímu účastníkovi na straně žalovaného žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. února 2008


JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á


předsedkyně senátu