32 Cdo 4436/2016
Datum rozhodnutí: 21.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.32 Cdo 4436/2016 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v předsedou senátu JUDr. Pavlem Příhodou ve věci žalobkyně České spořitelny, a. s. , se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 45244782, proti žalované I. Š. , o návrhu žalované na obnovu řízení, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 43 Cm 14/2010, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 10. 2013, č. j. 1 Cmo 83/2013-141, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci, které posléze podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 6. 3. 2017 vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.)
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 3. 2017

JUDr. Pavel P ř í h o d a
předseda senátu