32 Cdo 4370/2014
Datum rozhodnutí: 27.01.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.32 Cdo 4370/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně České spořitelny, a. s. , se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 45244782, zastoupené JUDr. Petrem Pečeným, advokátem se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Purkyňova 74/2, PSČ 110 00, proti žalované P. M. , o 75.622,28 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 17 C 71/2013, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. května 2014, č. j. 17 Co 37/2014-35, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací usnesením označeným v záhlaví změnil rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 1. října 2013, č. j. 17 C 71/2013-27, ve výroku pod bodem II tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně ve výši 19.904 Kč k rukám jejího advokáta v pravidelných měsíčních splátkách po 1.100 Kč vždy do 20. dne každého kalendářního měsíce pod ztrátou výhody splátek (výrok pod bodem I), a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok pod bodem II).
Proti tomuto usnesení podala žalovaná dovolání. Protože dovolatelka nedoložila, že má právnické vzdělání, a při podání tohoto opravného prostředku nebyla zastoupena advokátem, jímž by bylo dovolání sepsáno (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně ji usnesením ze dne 11. září 2014, č. j. 17 C 71/2013-44, doručeným dne 17. září 2014 vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení, tj. aby si v této věci zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Současně dovolatelku poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Dovolatelka na výzvu ve stanovené desetidenní lhůtě nereagovala a neučinila tak ani později.
Podle ustanovení § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [odstavec 2 písm. a)]. Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).
Podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2.
Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Rozhodnutí o nákladech dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. ledna 2015

JUDr. Pavel P ř í h o d a
předseda senátu