32 Cdo 4202/2007
Datum rozhodnutí: 06.01.2009
Dotčené předpisy: § 243c předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
32 Cdo 4202/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Moniky Vackové a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně H. C. a.s.,, zast. JUDr. V. M., advokátem, proti žalované JUDr. D. B., , o zaplacení částky 12.684,04 Kč s přísl., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 39 C 283/2004, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. listopadu 2006, č. j. 28 Co 342/2005-139, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 21. listopadu 2006, č. j. 28 Co 342/2005-139, rozhodl v průběhu řízení o odvolání proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 30. května 2005, č.j. 39 C 283/2004-111, o tom, že procesním nástupcem na straně dosavadní žalobkyně H. C. F. a.s.,

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná blanketní dovolání, které co do přípustnosti opřela o ustanovení § 239 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), a co do důvodu o § 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř.

Jelikož žalovaná nebyla v době podání dovolání zastoupena advokátem, a ani z obsahu spisu nevyplynulo, že by žalovaná doložila své právnické vzdělání (§ 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ o. s. ř.) a navíc její podání nemělo náležitosti dovolání (§ 241a o. s. ř.), byla žalovaná usnesením soudu prvního stupně ze dne 12. července 2007, č. j. 39 C 283/204-162, jež jí bylo doručeno dne 25. července 2007, vyzvána k odstranění vad svého podání. Současně byla poučena o tom, že musí být zastoupena advokátem či notářem. Soud prvního stupně uložil dovolatelce odstranění vad podání ve lhůtě do 5 dnů a upozornil žalovanou na možné následky nečinnosti. Dovolatelka vytýkané nedostatky neodstranila.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. (§ 236 odst. 1 o. s. ř.) Povaha dovolání jako mimořádného opravného prostředku klade zvýšené nároky na formální náležitosti takového podání a odůvodňuje požadavek, stanovený v § 241 odst. 1 o. s. ř., aby dovolatel byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní službu (advokátem), jestliže sám nemá právnické vzdělání. Výjimky z tzv. povinného (nuceného) zastoupení dovolatele v dovolacím řízení ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. nepřipouští.

Povinné (nucené) zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se účastníka řízení (dovolatele). Její nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejího splnění nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí.

Podle § 103 o. s. ř. v návaznosti na § 243c o. s. ř. soud kdykoliv za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci (podmínky řízení).

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

Protože v dané věci dovolatelka ani na výzvu soudu ač poučena - neodstranila nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud České republiky podle § 243c a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta prvá o. s. ř., když žalobkyni žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. ledna 2009

JUDr. František F a l d y n a, CSc.

předseda senátu