32 Cdo 4198/2015
Datum rozhodnutí: 26.10.2015
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201432 Cdo 4198/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci navrhovatele Ing. M. Š. , o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. ledna 2014, č. j. 3 UL 37/2013-5, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 25 Nc 106/2014, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. listopadu 2014, č. j. 1 Co 257/2014-24, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním ze dne 21. ledna 2014, doručeným Krajskému soudu v Brně dne 24. ledna 2014, navrhovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro sepsání dovolání proti usnesení ze dne 8. ledna 2014, č. j. 3 UL 37/2013-5, kterým Vrchní soud v Olomouci zamítl návrh navrhovatele na určení lhůty Krajskému soudu v Brně k projednání odvolání navrhovatele proti usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 9. srpna 2011, č. j. 9 EC 295/2010-105.
Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 11. června 2014, č. j. 1 Co 108/2014-12, potvrdil usnesení ze dne 6. března 2014, č. j. 25 Nc 106/2014-6, kterým Krajský soud v Brně řízení zastavil a rozhodl o nákladech řízení, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Navrhovatel podáním ze dne 2. září 2014, doručeným Krajskému soudu v Brně dne 4. září 2014 (srov. č. l. 15 spisu), podal návrh na osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro sepsání dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. června 2014, č. j. 1 Co 108/2014-12.
Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 18. listopadu 2014, č. j. 1 Co 257/2014-24, potvrdil usnesení ze dne 18. září 2014, č. j. 25 Nc 106/2014-19, kterým Krajský soud v Brně zamítl žádost navrhovatele o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro řízení o dovolání.
Podáním ze dne 15. ledna 2015, doručeným Krajskému soudu v Brně dne 19. ledna 2015 (srov. č. l. 26 spisu), požádal navrhovatel o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro sepsání dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. listopadu 2014, č. j. 1 Co 257/2014-24, a proti tomuto usnesení podal téhož dne blanketní dovolání (srov. č. l. 30 spisu), které nebylo sepsané advokátem, ani navrhovatel nedoložil, že sám má právnické vzdělání.
Na výzvu soudu prvního stupně k odstranění nedostatku povinného zastoupení učiněnou usnesením ze dne 28. května 2015, č. j. 25 Nc 106/2014-39, obsahující poučení o následcích nevyhovění, navrhovatel reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro sepsání dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. března 2015, č. j. 1 Co 56/2015-35, a nedostatek povinného zastoupení neodstranil.
Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání [odstavec 2 písm. a)]. Dovolání musí být, s výjimkou fyzických osob majících právnické vzdělání, advokátem či notářem také sepsáno (odstavec 4).
Podle ustanovení § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů (odstavec 1 věta první). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).
Z ustanovení § 138 odst. 1 části věty první před středníkem o. s. ř. vyplývá, že na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.
Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 8. dubna 2015, sen. zn. 31 NSČR 9/2015, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu, formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací. Dospěje-li Nejvyšší soud k závěru, že jsou ve smyslu ustanovení § 30 o. s. ř. splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, pak tohoto zástupce dovolateli sám ustanoví. Dospěje-li k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván (v řízení o dovolání proti onomu usnesení) k odstranění tohoto nedostatku, je to důvodem pro zastavení dovolacího řízení (§ 104 odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.).
V poměrech dané věci pak Nejvyšší soud uzavřel, že předpoklady pro to, aby byl dovolateli ustanoven zástupce z řad advokátů (srov. § 30 o. s. ř.), nejsou splněny, když soudy opakovaně navrhovatele správně poučily o tom, že v dané věci jde zjevně o bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva, neboť proti rozhodnutí soudu o návrhu na určení lhůty nejsou přípustné žádné opravné prostředky, jak vyplývá z ustanovení § 174a odst. 9 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Odvolací soud správně uvedl, že nejsou-li splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, nejsou ani splněny předpoklady pro ustanovení zástupce navrhovateli.
Poněvadž navrhovatel přes výzvu soudu nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. října 2015

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á
předsedkyně senátu