32 Cdo 4115/2007
Datum rozhodnutí: 15.10.2007
Dotčené předpisy:

32 Cdo 4115/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobce L. L. zast. Mgr. J. B., advokátem proti žalovaným: 1) J. V., 2) J. K., 3) V.B., a 4) E. V., o zaplacení 94.094,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 17 C 179/2005, o dovolání žalované 4) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 27. února 2007, č. j. 22 Co 537/2006-101, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích jako soud odvolací rozsudkem ze dne 27. února 2007, č. j. 22 Co 537/2006-101, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Pardubicích (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 13. 2. 2006, č. j. 17 C 179/2005-71, v odvoláním napadených výrocích III. a IV., pokud jimi bylo uloženo žalované 4) zaplatit žalobci 94.094,10 Kč se 17,5 % úrokem z prodlení od 10. 6. 2001 do zaplacení a nahradit žalobci náklady řízení v částce 22.680,- Kč k rukám advokáta Mgr. J. B., to vše do tří dnů od právní moci rozsudku s tím, že plněním jednoho ze žalovaných zaniká v rozsahu tohoto plnění povinnost druhého žalovaného (výrok I. rozsudku odvolacího soudu), a dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení tak, že žalovaná 4) je povinna nahradit žalobci náklady odvolacího řízení ve výši 9.385,- Kč k rukám jeho právního zástupce do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok II. rozsudku odvolacího soudu).


Dovoláním ze dne 8. 6. 2007 napadla žalovaná 4) (nezastoupena advokátem) výše uvedené rozsudky soudů obou stupňů a požaduje, aby dovolací soud rozhodl tak, že rozsudek Okresního soudu v Pardubicích a následně rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové pobočka Pardubice se ruší a celý případ se vrací zpět k došetření soudu I. stupně, tedy Okresnímu soudu v Pardubicích .


Soud prvního stupně usnesením ze dne 9. července 2007, č. j. 17 C 179/2005-115, žalovanou 4) vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolila právním zástupcem advokáta a aby si jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu s tím, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení zastaví.


Žalovaná (nezastoupena advokátem) na výzvu reagovala podáním ze dne 6. 8. 2007, ve kterém zopakovala své námitky z výše uvedeného podání ze dne 8. 6. 2007, a to včetně dovolacího návrhu.


Podle § 241 odst. 1 věty první, odst. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného zákonem č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.). Jedná se o zvláštní podmínku dovolacího řízení týkající se každého dovolatele v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání nebo je alespoň nedoložila - jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího odstranění nelze o dovolání věcně rozhodnout, a to s výjimkou rozhodnutí o zastavení dovolacího řízení.


V posuzované věci, jak již bylo shora uvedeno, žalovaná 4) ani po výzvě soudu si ve stanovené lhůtě nezvolila advokáta a neučinila tak dosud. Taktéž neprokázala a ani netvrdila, že by sama měla právnické vzdělání.


Z toho je zřejmé, že nebyl odstraněn nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, ačkoli žalovaná 4) byla o důsledcích nesplnění výzvy poučena.


Nejvyšší soud České republiky proto podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. dovolací řízení zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a s ohledem na to, že žalobci žádné náklady v řízení nevznikly, tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. října 2007


JUDr. Ing. Jan H u š e k


předseda senátu