32 Cdo 4093/2011
Datum rozhodnutí: 25.01.2012
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
32 Cdo 4093/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně PREMIX, spol. s r.o. , se sídlem v Libiši 1, PSČ 277 11, identifikační číslo osoby 47545151, proti žalovanému M. M. , o zaplacení 174 777 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 33 Cm 49/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 10. května 2011, č. j. 12 Cmo 362/2010-94, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění :

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku v rozsahu, v němž Vrchní soud v Praze změnil zamítavý rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. října 2010, č. j. 33 Cm 49/2007-75, tak, že uložil žalovanému zaplatit žalobkyni 124 811,60 Kč s 1,5% úrokem z prodlení z této částky od 9. května 2007 do zaplacení.
Žalovaný, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalovaný měl právnické vzdělání. Žalovaný ani přes výzvu soudu, která mu byla doručena dne 7. září 2011 postupem podle § 50 odst. 1 občanského soudního řádu dále též jen o. s. ř. (srov. doručenku na č. l. 112 spisu), neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř., ačkoli byl o důsledcích své nečinnosti poučen. Nejvyšší soud proto, aniž se mohl zabývat dalšími okolnostmi, dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. ledna 2012

JUDr. Miroslav Gallus
předseda senátu