32 Cdo 4071/2010
Datum rozhodnutí: 09.05.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
32 Cdo 4071/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Příhodou ve věci žalobkyně E. T. , zastoupené JUDr. Josefem Frydrychem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, L. B. Schneidera 414/2, proti žalované ERGO pojišťovna, a. s . (dříve VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s.), se sídlem v Praze 2, Francouzská 28, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 61858714, zastoupené Mgr. Pavlem Fraňkem, advokátem, se sídlem v Praze, Švehlova 1900/3, o zaplacení částky 30.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 118/2003, v řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. června 2009, č. j. 39 Co 4/2009-139, takto:


Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2012, č. j. 32 Cdo 4071/2010-169, se opravuje tak, že
- v záhlaví se text proti žalované VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovně, a. s., se sídlem v Praze 2, Francouzská 28, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 61858714, zastoupené JUDr. Janem Fraňkem, advokátem, se sídlem v Praze 10, Švehlova 1900 , nahrazuje textem proti žalované ERGO pojišťovna, a. s., se sídlem v Praze 2, Francouzská 28, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 61858714, zastoupené Mgr. Pavlem Fraňkem, advokátem, se sídlem v Praze, Švehlova 1900/3 ,
- ve výroku pod bodem II se text k rukám jejího advokáta JUDr. Josefa Frydrycha, sídlem v Českých Budějovicích, L. B. Schneidera 414/2 , nahrazuje textem k rukám jejího advokáta Mgr. Pavla Fraňka, se sídlem v Praze, Švehlova 1900/3 .
O d ů v o d n ě n í:

Shora označený rozsudek dovolacího soudu je v záhlaví a ve výroku o nákladech řízení postižen zjevnými nesprávnostmi; žalovaná je označena firmou, kterou v době vyhlášení tohoto rozsudku již neměla, jako její zástupce je označen advokát, který ji v uvedené době již nezastupoval, a v písemném vyhotovení rozsudku bylo oproti tomu, jak byl rozsudek vyhlášen, uvedeno, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované náhradu nákladů řízení k rukám JUDr. Josefa Frydrycha, tedy advokáta, jenž zastupoval nikoliv žalovanou, nýbrž žalobkyni.
Nejvyšší soud proto tímto usnesením uvedené nesprávnosti podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první ve spojení s § 164 občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2012, opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 6. června 2013 JUDr. Pavel Příhoda
předseda senátu