32 Cdo 3994/2016
Datum rozhodnutí: 21.11.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.32 Cdo 3994/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně CRS Credit Ltd. , se sídlem Manchester, Bexley square, Salford 6, Spojení království Velké Británie a Severního Irska, jednající na území ČR prostřednictvím CRS Credit Ltd., organizační složka, se sídlem v Praze 8, V Holešovičkách 1400/7, identifikační číslo osoby 24129585, zastoupené Mgr. Davidem Belhou, advokátem se sídlem v Praze 2, náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2, proti žalovanému P. D. , o zaplacení 37 953,14 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 15 C 62/2016, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 9. 2015, č. j. 17 Co 405/2015-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud zastavil podle ustanovení § 243f odst. 2, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) řízení o dovolání žalovaného proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 1. 2015, č. j. EPR 122947/2014-11 (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.), neboť dovolatel, ač řádně vyzván, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 11. 2016

JUDr. Miroslav G a l l u s
předseda senátu