32 Cdo 3994/2009
Datum rozhodnutí: 26.10.2009
Dotčené předpisy:

32 Cdo 3994/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Koláře v právní věci žalobce Ing. M. P., jako správce konkursní podstaty úpadkyně M. - družstevní záložny B., proti žalovaným 1) Mgr. Ing. Z. V., CSc., bytem v B. a 2) K. a. s. B., o zaplacení částky 6,500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 63 C 54/2002, o dovolání prvního žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. března 2009, č. j. 27 Co 429/2007-126, takto:


Dovolání se zamítá.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 27. září 2007, č. j. 63 C 54/2002-105, jímž Městský soud v Brně - odkazuje na ustanovení § 107a občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) - připustil, aby do řízení na místo dosavadního žalobce Ing. M. P. vstoupila společnost W. D. L., (dále též jen společnost ).


Odvolací soud přisvědčil soudu prvního stupně v závěru, že přechod práv a povinností k pohledávce, jejíž zaplacení je předmětem sporu, byl doložen smlouvou o postoupení pohledávek z 22. února 2007 (dále jen smlouva o postoupení pohledávek ) uzavřenou mezi dosavadním žalobcem a společností, přičemž společnost se vstupem do řízení souhlasila.


Proti usnesení odvolacího soudu podal první žalovaný dovolání, v němž namítá, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném posouzení věci. Dovolatel tvrdí, že pohledávka ze smlouvy o úvěru vůbec neexistovala, a to z důvodu neplatnosti smlouvy o úvěru. Logicky je proto neplatná i smlouva o postoupení pohledávky, a to pro neexistenci předmětu postoupení. Namítá, že o procesním nástupnictví bylo rozhodnuto na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu, protože smlouva o postoupení pohledávky byla soudu prvního stupně doložena pouze ve fotokopii se začerněnými podstatnými pasážemi . Odvolací soud pochybil, když dovolateli neumožnil seznámit se s originálem listiny (a též originály listin prokazujícími právní subjektivitu cizozemské společnosti) předloženým v průběhu odvolacího řízení (a vznést k nim námitky).


Dovolatel dále obsáhle argumentuje ve prospěch závěru o neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky z důvodu neurčitosti předmětu postoupení. Namítá, že odvolací soud se nezabýval ani námitkou, že k postoupení došlo přes smluvní zákaz sjednaný mezi účastníky smlouvy o úvěru. Proto navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.


Dovolání je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 2 písm. b) o. s. ř.; není však důvodné.


Podle ustanovení § 107a o. s. ř. má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech uvedených v § 107 (odstavec 1). Soud návrhu usnesením vyhoví, jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost uvedená v odstavci 1, a jestliže s tím souhlasí ten, kdo má vstoupit na místo žalobce; souhlas žalovaného nebo toho, kdo má vstoupit na jeho místo, se nevyžaduje. Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány (odstavec 2).


Nejvyšší soud již v rozhodnutí uveřejněném pod číslem 31/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého předmětem řízení o návrhu ve smyslu ustanovení § 107a o. s. ř. není posouzení, zda tvrzené právo (povinnost), které mělo být převedeno, nebo které mělo přejít na jiného, dosavadnímu účastníku svědčí či nikoliv, popř. zda podle označené právní skutečnosti bylo převedeno (přešlo) na jiného, když takové posouzení se týká již posouzení věci samé. K tomuto závěru se přihlásil rovněž v rozhodnutí uveřejněném pod číslem 37/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek s tím, že právní skutečností, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení (§ 107a o. s. ř.), je i smlouva o postoupení pohledávky ve smyslu ustanovení § 524 a násl. občanského zákoníku.


Dovolatelem uplatněné argumenty nesměřují ke zpochybnění závěru, že postupní smlouva je právní skutečností, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení. Námitky, že odvolací soud se nezabýval zjištěním, zda smlouva o úvěru a smlouva o postoupení pohledávky jsou platné, či tvrzeným zákazem postoupení pohledávky, tak nejsou způsobilé zvrátit správnost závěru o naplnění podmínek pro vydání rozhodnutí podle § 107a o. s. ř.


Opodstatněnou Nejvyšší soud neshledává ani výhradu, že soudy nižších stupňů se nezabývaly otázkou, podle jakého práva měla být posouzena právní subjektivita cizozemské společnosti. Skutečnost, že osoba, o jejímž vstupu do řízení na místo dosavadního žalobce soud rozhoduje, je právnickou osobou založenou podle práva cizího státu, mající sídlo v zahraničí, nemá na užití a aplikaci § 107a o. s. ř. žádný vliv.


Námitka, že odvolací soud pochybil, když dovolateli neumožnil seznámit se s originály listin předloženými v průběhu odvolacího řízení, není důvodná, protože k rozhodnutí o vstupu do řízení na místo dosavadního účastníka není nutné nařizovat jednání a provádět dokazování (viz důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2005, sp. zn. 29 Odo 843/2004).


Protože se dovolateli správnost rozhodnutí odvolacího soudu zpochybnit nepodařilo, Nejvyšší soud dovolání podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. zamítl.


Proti usnesení odvolacího soudu označenému v záhlaví podala dovolání i druhá žalovaná. V průběhu dovolacího řízení byl na druhou žalovanou usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 5. října 2009, č. j. KSBR 24 INS 4201/2009-A-72 prohlášen konkurs; řízení o dovolání druhé žalované je podle ustanovení § 263 odst. 1 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, přerušeno. Proto bylo rozhodnuto jen o dovolání prvního žalovaného.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 26. října 2009


JUDr. Hana G a j d z i o k o v á


předsedkyně senátu