32 Cdo 3925/2016
Datum rozhodnutí: 26.01.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.201332 Cdo 3925/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Gajdziokovou v právní věci žalobkyně Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. , se sídlem v Praze 3, Vinohradská 180/1632, identifikační číslo osoby 60197609, zastoupené JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská 1053/21, proti žalovanému M. B. , o zaplacení částky 95 762,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 30 EC 1270/2012, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 10. 2014, č. j. 17 Co 420/2014-114, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 18. 4. 2014, č. j. 30 EC 1270/2012-99, kterým Okresní soud v Litoměřicích nepřiznal žalovanému osvobození od soudních poplatků.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem nebo sám měl právnické vzdělání.
Vzhledem k datu vydání rozhodnutí odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení - v souladu s bodem 7. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s bodem 2. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (dále jen o. s. ř. ).
Usnesením ze dne 21. 12. 2015, č. j. 30 EC 1270/2012-154, doručeným dne 29. 12. 2015, a opakovaně usnesením ze dne 8. 6. 2016, č. j. 30 EC 1270/2012-190, doručeným dne 13. 6. 2016, soud prvního stupně vyzval žalovaného, aby si pro zastupování v dovolacím řízení k podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a současně jej poučil o následcích nesplnění výzvy. Ke zhojení nedostatku povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo.
Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalovaného podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.) zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 1. 2017
JUDr. Hana Gajdzioková
předsedkyně senátu